Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało w piątek do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt podstawy programowej kształcenia ogólnego, która ma obowiązywać po wejściu w życie reformy zmieniającej strukturę szkół.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego to rozporządzenie ministra edukacji, w którym opisane jest, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu na danym etapie edukacji. Nauczyciel ma obowiązek zrealizowania w pracy z uczniami wszystkich treści zawartych w podstawie. To ona jest bazą do pisania programów nauczania i podręczników.

Skierowany do konsultacji projekt obejmuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedszkola, 8-letniej szkoły podstawowej, szkoły branżowej I stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz dla szkoły policealnej.

Właściwe konsultacje projektu podstawy poprzedziły prekonsultacje, które trwały od 30 listopada do 9 grudnia. Jak podaje resort edukacji w czasie ich trwania napłynęło blisko 800 opinii do dokumentu.

Reklama

Zgodnie z zapowiedzianą reformą edukacji w miejsce obecnie istniejących szkół mają być: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, dwustopniowe szkoły branżowe i szkoły policealne; gimnazja mają zostać zlikwidowane.

Zmiany mają być wprowadzane stopniowo począwszy od roku szkolnego 2017/2018. Od tego samego roku miałaby być wprowadzana do szkół nowa podstawa programowa. Jako pierwsi zgodnie z nią mieliby się uczyć uczniowie klas I, IV i VII szkoły podstawowej, I klasy szkoły branżowej, I klasy szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz słuchacze I semestru szkoły policealnej.

Uchwalone przez parlament ustawy: Prawo Oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe zmieniające strukturę szkół trafiły do prezydenta.