Osoba, która nie chce lub nie może przystąpić do egzaminu wstępnego na aplikacje i złoży odpowiednie oświadczenie na 14 dni przed terminem konkursu otrzyma zwrot 2/3 wpłaconego wpisowego. Limity te nie obejmują tylko kandydatów na komorników.

Czternastodniowe ograniczenie dotyczy osób, które uiściły opłatę za egzamin w wstępny na aplikacje adwokacką, radcowską oraz notarialną na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (w 2016 wynosi ona 925 zł). Składając pisemny wniosek przewodniczącemu komisji kwalifikacyjnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku niedoszły kandydat otrzyma zwrot w okrojonej części. Zasada ta wynika z art. 75d ust. 1a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.), art. 334 ust. 1a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233), oraz art. 71e § 1a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.).

Zwrot opłaty egzaminacyjnej wpłacający otrzymają również w przypadku wydania postanowienia o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania oraz wydania decyzji odmawiającej dopuszczenia do udziału w egzaminie wstępnym.

W przypadku złożenia nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu wstępnego pisemnego oświadczenia kandydata o odstąpieniu od udziału w egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną, dwie trzecie uiszczonej opłaty podlega zwrotowi na pisemny wniosek kandydata złożony przewodniczącemu komisji kwalifikacyjnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Niedoszli komornicy z pełnym zwrotem

Co ciekawe, inaczej kwestia zwrotu opłaty egzaminacyjnej wygląda w przypadku kandydatów na aplikację komorniczą. Niedoszli zdający mogą ubiegać się o zwrot opłaty w całości.

- W przypadku egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, kandydat który odstąpi od udziału w egzaminie, bez względu na termin odstąpienia, może wystąpić o zwrot całej wpłaconej kwoty – informuje Wioletta Olszewska, Główny Specjalista w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości.

Aplikacja ogólna

Kandydatom do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury również przysługuje prawo do zwrotu opłaty za egzamin wstępny. Podobnie jak w przypadku większości egzaminów, kandydat, który rezygnuje powinien nie później niż 14 dni przed terminem I etapu konkursu pisemnego złożyć oświadczenie o odstąpieniu od udziału w konkursie. Wtedy Dyrektor KSSiP zwraca 2/3 uiszczonej opłaty. W tym roku będzie to 617, 57 zł.

Do naboru do KSSiP w 2016 r. stosuje się ustawę z 2012 r. (Dz. U. z 2012 poz. 1230 i Dz. U. z 2014 poz. 1071). Natomiast obecnie obowiązująca już nowa ustawa o KSSiP będzie stosowana do naboru w 2017 r.

Jak informuje Mateusz Martyniuk, Rzecznik Prasowy KSSiP, w tym roku oświadczenie o odstąpieniu od egzaminu wstępnego na aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury złożyło 21 osób.

Pierwszy etap egzaminu konkursowego do KSSiP odbędzie się 26 października, a drugi 23 listopada. Egzaminy na aplikacje korporacyjne przeprowadzone zostaną 24 września.