Od 1 stycznia 2015 r. aplikantów adwokackich wiązać będą znowelizowane przepisy regulaminu odbywania aplikacji. To wynik uchwały podjętej podczas plenarnego posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej.

W regulaminie znajdą sią m.in. przepisy umożliwiające aplikantom pierwszego roku staranie się o urlop dziekański. Obecne warunkiem uwzględnienia wniosku o taki urlop było uzyskanie opinii kierownika szkolenia oraz zaliczenie kolokwiów i sprawdzianów przewidzianych w poprzedzającym urlop dziekański roku szkoleniowym, a także uiszczenie za ten okres opłaty i składki rocznej. Taka redakcja przepisów uniemożliwiała więc pierwszoroczniakom staranie się o przerwę w nauce. Od stycznia dziekan okręgowej rady adwokackiej będzie mógł również im udzielić zgody na urlop dziekański na okres nieprzekraczający łącznie 2 lat szkoleniowych. Warunkiem będzie uzyskanie wcześniejszej opinii kierownika szkolenia.
W zmienionym regulaminie przesądzone zostanie również, że niezaliczenie przez aplikantów wymaganych planem szkolenia sprawdzianów – obok kolokwiów – będzie skutkować niemożnością zaliczenia całej aplikacji ze skutkiem pozytywnym. Dotychczasowa regulacja wskazywała bowiem, że ORA zobowiązana jest wydać aplikantowi zaświadczenie o odbyciu aplikacji „po jej zakończeniu, to jest po odbyciu szkolenia i zaliczeniu przez aplikanta wszystkich kolokwiów przewidzianych w programie aplikacji”.
Zmodyfikowany zostanie również w par. 9 regulaminu odbywania aplikacji regulujący status osób, wobec których podjęte już zostały uchwały o skreśleniu z listy aplikantów, ale nie są one jeszcze ostateczne. „Postanowiono w sposób jasny zapisać w Regulaminie, iż osoba taka pozostaje w dalszym ciągu aplikantem, podkreślając, iż przysługują jej zarówno uprawnienia wynikające z tego tytułu, jak i obowiązki” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.
Oznacza to, że aplikant taki zobowiązany będzie zarówno do udziału w rozprawach i szkoleniach, jak i do ponoszenia kosztów związanych z opłatą szkoleniową i składką roczną.
Zmieniony zostanie także par. 20 ust. 4, w którym zostanie jasno określony ostateczny termin na przeprowadzenie kolokwium rocznego. Konieczność uregulowania tej kwestii wynika z powtarzającej się w wielu izbach praktyki wydłużania terminów przez aplikantów. To prowadzi do sytuacji, że ci, którzy nie zdali jeszcze egzaminu rocznego, przystępują już do zajęć na następnym roku aplikacji.
Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu, w razie usprawiedliwionej niemożności przystąpienia aplikanta do kolokwium albo kolokwium poprawkowego okręgowa rada adwokacka wyznaczy dodatkowy termin ich przeprowadzenia, w obu przypadkach nie później jednak niż do 31 grudnia. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach (jak np. przewlekła choroba) rada będzie mogła jednak wyznaczyć termin dodatkowy kolokwium po zakończeniu roku szkoleniowego.
Na wniosek Komisji Praw Człowieka przy NRA wprowadzono również zmianę mającą umożliwić niepełnosprawnym aplikantom złożenie wniosku o ustalenie szczególnych zasad odbywania kolokwium (sprawdzianu) z uwzględnieniem specyfiki ich niepełnosprawności.
Niepełnosprawni aplikanci będą mogli starać się o szczególne reguły na sprawdzianie