Aplikanta adwokackiego można skreślić z listy nawet po upływie dwóch lat kalendarzowych od rozpoczęcia nauki, jeśli uzyskał on zgodę na powtarzanie roku szkoleniowego.
To sedno niedawnego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II GSK 1351/13). Artykuł 79 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 635 ze zm., dalej: p.o.a.) mówi bowiem o latach szkoleniowych, a nie kalendarzowych. Zgodnie z nim okręgowa rada adwokacka może skreślić aplikanta adwokackiego w okresie pierwszych dwóch lat aplikacji, jeżeli stwierdzi jego nieprzydatność do wykonywania zawodu.
NSA rozpoznawał skargę aplikanta, który nie zgadzał się z decyzją samorządu o skreśleniu go z listy. W jego ocenie okręgowa rada adwokacka nie mogła go wykluczyć ze szkolenia, gdyż od jego przyjęcia na aplikację minęły już dwa lata kalendarzowe. Ta argumentacja nie przekonała sędziów.
- Jak podkreślił w uzasadnieniu wyroku NSA, okres dwóch pierwszych lat aplikacji dotyczy okresu szkoleniowego, nie zaś dwóch pierwszych lat kalendarzowych. Zatem aplikanta można skreślić po upływie dwóch lat kalendarzowych jeśli wcześniej, w toku aplikacji, uzyskał on zgodę na powtarzanie roku – wskazuje adwokat Anisa Gnacikowska na stronie adwokatura.pl.