Kto może podchodzić do egzaminu

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) wyznaczył termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły aplikację adwokacką i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze, tj.:

1. doktorów nauk prawnych,

2. osób, które przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu zatrudnione były na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora,

3. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy - Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,

4. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,

5. osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski lub notarialny,

6. osób, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,

Terminy egzaminów:

19 marca 2013 r. godz. 10.00 - część pierwsza,

20 marca 2013 r. godz. 10.00 - część druga,

21 marca 2013 r. godz. 10.00 - część trzecia,

22 marca 2013 r. godz. 10.00 - część czwarta i piąta.

Do kiedy zgłaszać podania

Osoby zainteresowane spróbowaniem swoich sił podczas egzaminu mają jeszcze trochę czasu na złożenie podań – ostateczne terminy upływają bowiem w lutym.

• Aplikanci radcowscy: mogą zgłaszać podania do dnia 26 lutego 2013 r.

• Pozostali dopuszczeni do egzaminu: mają czas do 2 lutego 2013 r. W tym wypadku termin, chociaż wypada w sobotę - dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy - nie podlega wydłużeniu do dnia 4 lutego 2013 r. Do terminu tego, jako terminu prawa materialnego, nie ma zastosowania art. 57 § 4 k.p.a.

Opłaty

Opłata egzaminacyjna wynosi 1.280 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt złotych, zero groszy).

Opłatę należy wpłacić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin adwokacki".

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego należy dołączyć:

I. w przypadku osób, które odbyły aplikację adwokacką:

1. zaświadczenie o odbyciu aplikacji adwokackiej,
2. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin adwokacki.

II. w przypadku osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze:

1. kwestionariusz osobowy,

2. życiorys,

3. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin adwokacki,

4. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

5. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w zależności od przesłanek uprawniających do przystąpienia do egzaminu:

6. dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,

7. dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 66 ust. 2 pkt 2, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora,

8. dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia lub wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umów cywilnoprawnych w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy - Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,

9. dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów, w tym zaświadczenie kierownika urzędu,

10. dokumenty zaświadczające o zdaniu egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego lub notarialnego,

11. dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Lektury

Spis obowiązujących lektur został podany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie ms.gov.pl