Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką oraz Krajową Radą Radców Prawnych wyznaczył termin egzaminu adwokackiego i radcowskiego na dni od 19 do 22 marca 2013 r.

Egzamin adwokacki

Egzamin adwokacki polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego kandydata do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu adwokata. Weryfikowana jest wiedza kandydata z zakresu prawa i umiejętności jej praktycznego zastosowania.

Na egzaminie obowiązuje zakres wiedzy z następującego zakresu prawa:

• materialnego i procesowego prawa karnego,
• materialnego i procesowego prawa wykroczeń,
• prawa karnego skarbowego,
• materialnego i procesowego prawa cywilnego,
• prawa rodzinnego i opiekuńczego,
• prawa gospodarczego,
• spółek prawa handlowego,
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
• materialnego i procesowego prawa administracyjnego,
• postępowania sądowoadministracyjnego,
• prawa Unii Europejskiej,
• prawa konstytucyjnego,
• prawa o ustroju sądów i prokuratur, samorządu adwokackiego i innych organów ochrony prawnej działających w Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków wykonywania zawodu adwokata i etyki tego zawodu.

Przyszli adwokaci będą musieli przejść przez egzamin zawodowy, który składa się z 5 części.

• Pierwsza część egzaminu adwokackiego polega na rozwiązaniu testu składającego się z zestawu 100 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa oraz z karty odpowiedzi. Zdający może wybrać tylko jedną odpowiedź, którą zaznacza na karcie odpowiedzi. Za każdą prawidłową odpowiedź zdający uzyskuje 1 punkt.

• Druga część egzaminu adwokackiego polega na rozwiązaniu zadania z zakresu prawa karnego polegającego na przygotowaniu aktu oskarżenia lub apelacji, albo w przypadku uznania, iż brak jest podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta lub przedstawiony stan faktyczny.

• Trzecia część egzaminu adwokackiego polega na rozwiązaniu zadania z zakresu prawa cywilnego polegającego na przygotowaniu pozwu lub wniosku albo apelacji, albo w przypadku uznania, iż brak jest podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta lub przedstawiony stan faktyczny.

• Czwarta część egzaminu adwokackiego polega na rozwiązaniu zadania z zakresu prawa gospodarczego polegającego na przygotowaniu umowy albo pozwu lub wniosku albo apelacji, albo w przypadku uznania, iż brak jest podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta lub przedstawiony stan faktyczny.

• Piąta część egzaminu adwokackiego polega na rozwiązaniu zadania z zakresu prawa administracyjnego polegającego na przygotowaniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego albo w przypadku uznania, iż brak jest podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta lub przedstawiony stan faktyczny.

Szczegóły dostępne na stronie ms.gov.pl