WSA w Warszawie przyznaje rację kolejnym osobom, którym samorząd odmówił wpisu na listę radców prawnych. Ten nadal jednak blokuje prawnikom możliwość wykonywania zawodu.
Kwestie związane z odmową dokonania wpisu na listę radców prawnych opisujemy od kilku miesięcy. Początkiem był wyrok WSA z 18 kwietnia 2018 r., sygn. akt VI SA/Wa 150/18. Sąd skupił się na ustaleniu, czy praca wykonywana na podstawie umowy zlecenia może stanowić podstawę dopuszczenia do egzaminu zawodowego, a po jego pozytywnym zaliczeniu – podstawę wpisu na listę radców prawnych.
Artykuł 25 ust. 2 pkt 4 ustawy o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1870 ze zm.), stanowi, że do egzaminu można dopuścić absolwentów prawa, którzy przez co najmniej cztery lata byli zatrudnieni w urzędach organów władzy publicznej i wykonywali „wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów”. Zdaniem Krajowej Rady Radców Prawnych wymogu tego nie spełniało zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej w Ministerstwie Zdrowia.