Minister sprawiedliwości ogłosił terminy egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze. Już tradycyjne, wszyscy kandydaci na aplikacje korporacyjne podejdą do testu tego samego dnia.

Zgodnie z zarządzeniami ministra sprawiedliwości, 29 września 2018 r. o godz. 11:00 kandydaci na aplikacje: radcowską, adwokacką, notarialną i komorniczą przystąpią do testu jednokrotnego wyboru, który składać będzie się ze 150 zamkniętych pytań. Udzielenie poprawnej odpowiedzi na co najmniej 100 z nich otworzy kandydatom możliwość przystąpienia do wybranego przez siebie specjalistycznego szkolenia.

Osoby, które mają zamiar przystąpić do egzaminu na aplikacje prawnicze w 2018 r. muszą zapamiętać jeszcze jedną ważną datę: 15 sierpnia 2018 r.. Wtedy to mija nieprzywracalny termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, adwokacką i notarialną. W przypadku kandydatów na komorników termin ten wyznaczony został na 10 sierpnia 2018 r.

Niezbędnym elementem do przystąpienia do egzaminu wstępnego jest wniesienie opłaty egzaminacyjnej, która w 2018 r. wynosi 1050 zł.

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin konkursowy na aplikację adwokacką* w 2018 r.”. *należy wpisać nazwę właściwej aplikacji

Do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną należy załączyć:

1. dwa odpisy wypełnionych formularzy zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą,
2. życiorys,
3. zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków komornika sądowego wydane przez lekarza medycyny pracy,
4. dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
5. zaświadczenie o niekaralności,
6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej,
7. dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Jeśli chodzi o egzamin wstępny na aplikację komorniczą, zestaw wymaganych dokumentów jest nieco inny:

1. dwa odpisy wypełnionych formularzy zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą,
2. życiorys,
3. zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków komornika sądowego wydane przez lekarza medycyny pracy,
4. dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
5. zaświadczenie o niekaralności,
6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej,
7. dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego należy złożyć we właściwej siedzibie komisji kwalifikacyjnej. Ich lista dostępna jest na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.