Dnia 9 listopada 2017 r. w hali EXPO w Krakowie odbył się I etap konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, prowadzonego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. W bieżącym roku Minister Sprawiedliwości wyznaczył limit 140 miejsc na aplikację sędziowską, jak również limit 140 miejsc na aplikację prokuratorską.

Warto podkreślić, że w 2017 roku zmienił się model szkolenia wstępnego w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, a mianowicie likwidacji uległa aplikacja ogólna. Tym samym aplikanci rozpoczynają szkolenie wstępne bezpośrednio na aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej.

Nabór na aplikacje sędziowską i prokuratorską odbywa się w drodze konkursu składającego się z dwóch etapów. Pierwszy z nich - sprawdzający wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa - polega na udzieleniu odpowiedzi na 150 pytań testowych. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat uzyskuje 1 punkt. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury warunkiem dopuszczenia do drugiego etapu jest uzyskanie z testu minimalnej liczby punktów określonej przez Ministra Sprawiedliwości. Jeżeli liczba kandydatów, którzy uzyskali minimalną liczbę punktów jest większa niż dwukrotność limitów przyjęć na obydwie aplikacje w danym roku, do drugiego etapu konkursu dopuszczeni zostają kandydaci stosownie do liczby uzyskanych punktów w liczbie odpowiadającej dwukrotności limitów przyjęć.

Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Sprawiedliwości. Jej przewodniczącym jest sędzia Rafał Dzyr - Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie.
Do testu konkursowego przystąpiło 2162 kandydatów, co stanowi rekord, który dotychczas wynosił 1836 kandydatów.

Rejestracja kandydatów rozpoczęła się o godz. 7.30. Po pouczeniach wygłoszonych przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej, kandydaci o godz. 10.55 rozpoczęli rozwiązywanie testu konkursowego, na co mieli 180 minut. Wszystkie arkusze odpowiedzi do testu konkursowego zostały zakodowane.

Test składał się z pytań z następujących dziedzin prawa:

 • konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów, prokuratury i innych organów ochrony prawnej,
 • administracyjnego,
 • pracy,
 • międzynarodowego i wspólnotowego,
 • postępowania karnego,
 • karnego materialnego,
 • wykroczeń,
 • postępowania cywilnego,
 • cywilnego materialnego,
 • rodzinnego i opiekuńczego,
 • spółek handlowych,
 • o swobodzie działalności gospodarczej.

Ze wstępnych badań statystycznych sporządzonych w Krajowej Szkole wynika, że ponad dwustu kandydatów to absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego (243), Uniwersytetu Wrocławskiego (241) i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (230). Z kolei co najmniej stu kandydatów to absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego (142), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (141), Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (140), Uniwersytetu Łódzkiego (129), Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (115), Uniwersytetu Gdańskiego (110). Z kolei 100 kandydatów to absolwenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Natomiast poniżej stu kandydatów ukończyło m.in. Uniwersytet Szczeciński (98), Uniwersytet w Białymstoku (74) i Uniwersytet Rzeszowski (72). Kandydaci reprezentują łącznie 37 wydziałów prawa.

Kandydaci pochodzą ze wszystkich województw. Ponad trzystu kandydatów wskazało jako miejsce swojego zamieszkania województwo śląskie (320). Drugie w kolejności jest województwo mazowieckie (285), trzecie - województwo małopolskie (195), czwarte – województwo łódzkie (178), a piąte – województwo lubelskie (174). Najmniej kandydatów pochodzi z województwa lubuskiego (42).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma ograniczeń wiekowych w dostępie do aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej. 678 kandydatów urodziło się w 1993 r., 449 w 1992 r., 295 w 1991 r., 217 w 1990 r., a 143 w 1989 r. Najmłodsi kandydaci urodzili się w 1994 r. (12), a najstarszy w 1961 r.

Drugi etap konkursu, polegający na sporządzeniu pracy pisemnej, sprawdzającej umiejętności stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych, odbędzie się dnia 8 grudnia 2017 r. w Krakowie. Kandydaci otrzymają do rozwiązania trzy kazusy z prawa: prywatnego, publicznego i karnego.

Aplikanci rozpoczną szkolenie w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w dniu 5 marca 2018 r. Obie aplikacje trwają 36 miesięcy.

Źródło: KSSiP