Ministerstwo sprawiedliwości planuje zmienić system wynagradzania aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Zgodnie z projektem rozporządzenia, stypendium będzie rosnąć w zależności etapu szkolenia w KSSiP.

Nowa propozycja zakłada, że stypendia dla aplikantów KSSiP będą wzrastać wraz z czasem trwania edukacji. I tak, 3200 zł otrzymywał będzie kandydat w trakcie pierwszych dwunastu miesięcy szkolenia. Po ukończeniu tego etapu do dwudziestego czwartego miesiąca szkolenia, będzie mu się należeć 3500 zł. Aplikant po ukończeniu dwudziestu czterech miesięcy kursu otrzymać ma natomiast 3800 zł. Jak argumentuje MS, mechanizm wzrostu wysokości stypendium ma być czynnikiem motywującym aplikantów od dalszej nauki.

Co istotne, aplikanci będą mogli także otrzymać specjalne dodatki do stypendium, o ile nie zamieszkują na terenie Krakowa. Przyjęte w projekcie rozporządzenia kwoty, mają zrekompensować aplikantom koszty dojazdów oraz zakwaterowania w czasie zajęć w KSSiP. W uzasadnieniu wskazano natomiast, że wymienione sumy powinny „zrekompensować jedynie cześć wskazanych kosztów ponoszonych przez aplikantów, a nie pełną ich wysokość”.

Ile zgodnie z założeniami wyniosą dodatki? Będą one zależne od odległości, która dzieli miejsce zamieszkania aplikanta od siedziby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – jako punkty odniesienia przyjęto obszary właściwości sądów rejonowych. Projekt zakłada jednak, że osoby zamieszkujące w odległości do 50 km od Krakowa nie muszą co do zasady korzystać z oferty noclegowej. Oznacza to, że mieszkańcom obszaru sadów rejonowych w Bochni, Brzesku, Limanowej, Nowego Targu, Chrzanowie, Miechowie, Myślenicach, Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach i Wieliczce należeć będzie się dodatek jedynie w wysokości 150 zł. Aplikanci z bardziej oddalonych terenów otrzymają kwotę zwiększającą stypendium w wysokości od 450 zł – 650 zł. Samo miejsce zamieszkania aplikanta ustalane ma być na podstawie złożonego oświadczenia wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium. Jak zaznaczono jednak w projekcie, dyrektor KSSiP będzie mógł zarządzić sprawdzenie prawdziwości danych podanych przez aplikanta w dokumencie.

Projekt przewiduje również sposób wypłaty stypendium w sytuacji, gdy aplikant odbywa praktyki w siedzibie sądu okręgowego, w którym nie ma swojego miejsca zamieszkania. Stypendium będzie podwyższane wtedy wyłączenie o kwotę w wysokości określonej dla siedziby sądu, w którym aplikant odbywa praktyki, z wyłączeniem kwoty odpowiadającej miejscu zamieszkania aplikanta. Należy zaznaczyć, że kwota podwyższenia nie będzie mogła być wyższa niż przysługująca mu w zależności do miejsca zamieszkania, a podwyższone stypendium będzie wypłacane jedynie wtedy, gdy okres obywania praktyk obejmie co najmniej połowę miesiąca kalendarzowego.

System wypłaty stypendium, podobnie jak dotychczas, nie będzie pokrywał składek na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z propozycją, kwota stypendium będzie w dalszym ciągu pomniejszana jedynie o wysokość podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Proponowane zasady wypłacania stypendiów mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Data ta jest skorelowana z dniem rozpoczęcia kształcenia aplikantów na nowych zasadach aplikacji prokuratorskiej oraz sędziowskiej.