Przez ostatnie lata na rynku elektroniki przeznaczonej do użytku osobistego jednymi ze zdecydowanych liderów stały się smartfony i tablety. Zauważalny jest znaczny wzrost sprzedaży tego typu urządzeń na świecie, w tym także w Polsce (wzrost w 2014 r. o ok. 40% wobec roku 2013).

Powyższy trend związany jest z rozwojem technologii informatycznych, a co za tym idzie ze wzrostem możliwości oferowanych przez tego rodzaju urządzenia. Dotyczy to w szczególności większego znaczenia popularności treści wideo, dźwięku i obrazu, które zastępują dotychczas istniejące formy przekazu oparte wyłącznie na tekście pisanym.

Kolejną z przyczyn wzrostu sprzedaży smartfonów i tabletów jest przyrost prędkości łączy internetowych. Dostępne technologie transmisji danych (3G/4G/LTE) umożliwiają coraz bardziej swobodny i komfortowy dostęp do olbrzymich źródeł treści multimedialnych.

Z drugiej zaś strony, coraz mniejsze znaczenie odgrywa cena za dostęp do Internetu i do transferu danych. W związku z powyższym, w sposób dynamiczny rośnie również liczba korzystających z Internetu bezprzewodowego z wykorzystaniem smartfonów i tabletów.

Dlatego, pod koniec 2015 r., Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej postanowił przeprowadzić kampanię kontrolną poświęconą wyłącznie tabletom i smartfonom. Jej celem była weryfikacja spełniania przez te urządzenia wymagań (zarówno formalnych, jak i technicznych) określonych w dyrektywach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem spełniania wymagań w zakresie bezpieczeństwa ich użytkowników.

Kontrole Urzędu Komunikacji Elektronicznej objęły przekrojowo cały rynek smartfonów i tabletów, od tańszych urządzeń do tych najdroższych; te, które cieszą się zainteresowaniem najszerszego grona konsumentów, jak i te mniej popularne. Kontrole objęły pobrane ze sklepów (znajdujące się obecnie w ofercie) próbki 16 modeli smartfonów i tabletów.

Lista urządzeń poddanych kontroli:

Smartfony i tablety skontrolowane przez UKE

Smartfony i tablety skontrolowane przez UKE

źródło: Materiały Prasowe

W ramach weryfikacji spełniania wymagań formalnych sprawdzono: poprawność oznakowania smartfonów i tabletów znakiem zgodności (znak CE) oraz zgodność treści i formy deklaracji zgodności (oświadczenia producenta wyrobu o jego zgodności
z wymaganiami zasadniczymi).

Weryfikację zgodności urządzeń z wymaganiami zasadniczymi przeprowadzono poprzez poddanie próbek urządzeń badaniom laboratoryjnym w Instytucie Łączności w Warszawie. Badaniom poddano wszystkie kontrolowane urządzenia.

W ramach przeprowadzonych badań laboratoryjnych sprawdzano zgodność smartfonów i tabletów z wymaganiami zasadniczymi w następującym zakresie:

- bezpieczeństwa użytkownika;

- kompatybilności elektromagnetycznej (poziom do wywoływania zaburzeń elektromagnetycznych i odporność na nie);

- efektywnego wykorzystania zasobów częstotliwości.

Przeprowadzona przez Prezesa UKE kampania kontrolna smartfonów i tabletów wykazała, że zdecydowana większość kontrolowanych urządzeń spełnia wymagania. W toku prowadzonej kontroli stwierdzono niezgodności formalne lub techniczne jedynie w stosunku do 3 modeli urządzeń, co stanowi udział na poziomie ok. 19% kontrolowanych wyrobów. Co istotniejsze dla konsumentów, badania laboratoryjne wykazały, że wyłącznie 2 modele nie spełniają wymagań technicznych.

W stosunku do podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzenie do obrotu urządzeń niezgodnych z wymaganiami, w dwóch przypadkach – wszczęto pokontrolne postępowania administracyjne (z uwagi na istnienie niezgodności technicznych), zaś w jednym przypadku (ze względu na istniejące wyłącznie niezgodności formalne) – wystąpiono o dobrowolne podjęcie działań naprawczych.

Wyniki:

Przeprowadzona przez Prezesa UKE  kampania  kontrolna  smartfonów i tabletów wykazała, że  zdecydowana większość kontrolowanych urządzeń spełnia wymagania .  W toku prowadzonej  kontroli  stwierdzono  niezgodności formalne lub techniczne jedynie w stosunku do 3 modeli  urządzeń, co stanowi udział na poziomie ok.  19 % kontrolowanych  urządzeń . Co  istotniejsze dla konsumentów, badania laboratoryjne wykazały,  że wyłącznie 2 modele nie  spełniają wymagań technicznych.

W  stosunku do podmiotów  odpowiedzialnych za wprowadzenie do obrotu urządzeń niezgodnych z wymaganiami, w dwóch przypadkach  – wszczęto pokontrolne postępowania administracyjne (z uwagi na istnienie niezgodności technicznych),  zaś w  jednym  przypadku (ze  względu  na  istniejące wyłącznie niezgodności formalne )  – wystąpiono o  dobrowolne  podjęcie działań naprawczych.

A. Wymagania formalne ( administracyjne )

Spośród  wszystkich  skontrolowanych  smartfonów  i  tabletów 3  tablety  wykazały  niezgodności formalne.  Tablet LARK   FreeMe   X4   7 – w  deklaracji  zgodności  stwierdzono  brak  imienia  i  nazwiska  osoby  upoważnionej  do  składania  podpisu  w  imieniu  producenta  oraz  daty  wystawienia deklaracji zgodności.

Tablet KIANO SLIMTAB 8 – znak CE na obudowie tabletu i na opakowaniu jest mniejszy  niż wymagane  prawem  5 mm oraz w deklaracji zgodności  błędnie powołano nieistniejącą  normę EN 22024:2010. 

Tablet  CAVION Base 7 Dual – znak CE na obudowie tabletu  jest  mniejszy niż wymagane  prawem  5  mm  oraz  brak  znaku  CE  na  opakowaniu  urządzenia ,  a  także    w  deklaracji  zgodności  błędnie powołano nieistniejącą normę EN 22024:2010.

B. Wymagania  techniczne ( zasadnicze ) 

Weryfikację  zgodności  urządzeń  z  wymaganiami  zasadniczymi  przeprowadzono  poprzez  poddanie  próbek urządzeń  badaniom  laboratoryjny m w Instytucie Łączności  w  Warszawie .  Badaniom  poddano  wszystkie kontrolowane urządzenia.  Spośród  wszystkich  poddanych  badaniom  urządzeń wynik negatywny uzyskano  jedynie w  przypadku  2 modeli  urządzeń .

Tablet LARK FreeMe X4 7 nie spełnia  wymagań: 

- normy  EN  55022:2010+AC:2011  w  zakresie  emisji  przewodzonych  – przyłącze  zasilania AC,

- normy EN 301 489 - 1 w zakresie odporności na wyładowania elektrostatyczne,

- normy EN 300 328 w zakresie emisji niepożądanych nadajnika (interfejs Wi - Fi  2,4  GHz).

Tablet  CAVION  Base  7  Dual nie  spełnia  wymagań normy  EN  55022:2010+AC:2011  w zakresie emisji przewodzonych  – przyłącze zasilania AC. Urządzenia  nie  spełniające  wymagań  zasadniczych  z  zakresie  napięcia  zaburzeń  przewodzonych na zaciskach zasilania, mogą zakłócać p racę innych urządzeń zasilanych z tej  samej  sieci  zasilającej.  Zaburzenia  przewodzone  przenoszą  się  poprzez  kable  instalacji  elektrycznej  na  wszystkie  urządzenia  podłączone  do  tej  samej  sieci  elektrycznej.  W przypadku urządzeń gospodarstwa domowego, zaburzenia takie najczęściej objawiają się  zakłóceniami w pracy odbiorników radiowych i telewizyjnych.

Urządzenia nie spełniające wymagań zasadniczych  w zakresie odporności na wyładowania  elektrostatyczne , w  przypadku pojawienia  się  tego  rodzaju  wyładowania ,  mogą działać wadliwie lub  niezgodnie z przeznaczeniem (np. mogą się zresetować lub nawet uszkodzić). Urządzenia  nie  spełniające  wymagań  zasadniczych w   zakresie  emisji  niepożądanych  nadajnika  (interfejs  Wi - Fi  2,4  GHz) mogą  zakłócać  pracę  innych  urządzeń  działających  w otoczeniu takiego urządzenia.  Zaburzenia promieniowane docierają do innych urządzeń  w postaci  fal  elektromagnetycznych. W urządzeniu pracującym  w otoczeniu niezgodnego  urządzenia  indukują  się  sygnały  mogące  spowodować  nieprawidłowe  działanie  tego  urządzenia. Zaburzenia promieniowane mogą zakłócać, a w niektórych przypadkach wręcz  uniemożliwiać  prawidłowe  funkcjonowanie  urządzeń  wykorzystujących  komunikację  radiową.