Cykl: zmiana sprzedawcy gazu

Aneta Robaczewska
dyrektor ds. sprzedaży Hermes Energy Group S.A.

Im szybciej przedsiębiorcy zdecydują się na zmianę sprzedawcy gazu ziemnego, tym szybciej zaczną liczyć oszczędności, bo dziś współpraca z profesjonalnym sprzedawcą to szereg korzyści przekładających się na rozwój biznesu.

Zmiany prawne i pojawienie się niezależnych sprzedawców otworzyło możliwości negocjacyjne dla odbiorców. Jednocześnie dobry sprzedawca gazu zaczął odgrywać zupełnie nową rolę – partnera biznesowego, który jest w stanie zaoferować fachowe doradztwo i dzielenie się wiedzą, dotychczas dla większości przedsiębiorców niedostępną. Dziś liczy się, więc nie tylko cena surowca, ale przede wszystkim oferta „szyta na miarę”, dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta.

Cena nie jest najważniejsza

Obecnie na decyzje przedsiębiorców mają wpływ co najmniej dwa elementy: Pierwszym jest cena przekładająca się na natychmiastowe obniżenie kosztów. Warto zwrócić uwagę na fakt, że zakontraktowanie dostaw gazu po nowej niższej cenie niż u obecnego dostawcy, to nic innego jak bezinwestycyjna obniżka kosztów! Drugim – wcale nie mniej istotnym elementem jest upodmiotowienie klientów w relacjach ze sprzedawcą paliwa gazowego.

Traktowanie klientów, jak równorzędnych partnerów biznesowych przejawia się między innymi w prowadzeniu otwartych negocjacji na etapie zawierania umowy. Wiele warunków umownych można negocjować, ale z jednym wyjątkiem - technicznych warunków dostaw, które są uregulowane w Instrukcjach Operatorów, dlatego negocjowanie tych zapisów jest bezcelowe.

Podczas negocjowania umowy z nowym sprzedawcą gazu, zalecałabym zwłaszcza zwracanie uwagi na przejrzystość zapisów związanych z ceną. W tym elemencie mogą się pojawić ukryte dodatkowe opłaty, np. za nieodebrane ilości paliwa gazowego, koszty bilansowania, białe certyfikaty.

Dodatkowo istotne jest, aby przedsiębiorca zawierający umowę z nowym sprzedawcą gazu był świadomy tego, co wpływa na poziom ceny. Klasycznym przykładem jest porównywanie kontraktów o różnym okresie trwania. Chodzi o to, że inaczej wycenia się kontrakty krótkoterminowe, a inaczej dłuższe.

Poczucie bezpieczeństwa

Warto zwrócić uwagę również na bezpieczeństwo dostaw. Należy je rozpatrywać w kontekście prawnym, technicznym i finansowym. Za fizyczny przesył i dystrybucję oraz konserwację sieci gazowych odpowiadają operatorzy systemu przesyłowego i dystrybucyjnego i to są podmioty gwarantujące ciągłość dostaw gazu, bez względu na to, jaki podmiot sprzedaje gaz do odbiorcy końcowego. Ponoszą oni również odpowiedzialność, za jakość paliwa gazowego. Gaz niespełniający wymogów jakościowych nie zostanie wprowadzony do sieci.

Na poziomie prawnym - obrót paliwem gazowym jest działalnością koncesjonowaną. Należy spełnić szereg wymogów (w tym finansowych), aby otrzymać koncesję od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Działalność koncesjonowana podlega również monitorowaniu, czy jest prowadzona zgodnie z warunkami wydanej koncesji.

Obrót paliwem gazowym wymaga też wcześniejszego ustanowienia zabezpieczeń finansowych na poczet umów zawartych zarówno z operatorami systemów: przesyłowego i dystrybucyjnego oraz na rzecz partnerów handlowych. Przerwanie dostaw gazu do odbiorcy końcowego może nastąpić jedynie w przypadku, kiedy odbiorca nie wywiązuje się terminowo ze zobowiązań z tytułu dostarczonego paliwa gazowego.

Podsumowując: Zmiana sprzedawcy daje spore oszczędności i lepszą pozycję negocjacyjną, natomiast regulacje prawne związane z liberalizacją rynku stworzyły gwarancje bezpieczeństwa dostaw, pozwalające odbiorcy paliwa gazowego nie obawiać się konsekwencji zawarcia umowy z nowym partnerem sprzedającym surowiec.

PARTNER: