Mój syn ma 24 lata. W ostatnich dniach października obronił pracę dyplomową i zakończył studia. Szuka pracy, ale proces ten potrwa jeszcze kilka tygodni, może miesięcy. A ja się zastanawiam, jak to jest z jego ubezpieczeniem zdrowotnym. Czy to prawda, że muszę zgłosić pracodawcy, iż syn skończył naukę? Przecież wtedy on zawiadomi o tym ZUS i syn straci możliwość korzystania z publicznej służby zdrowia. Wolałabym tego uniknąć – martwi się pani Katarzyna.
Pani Katarzyna powinna zgłosić pracodawcy to, że syn zakończył naukę, a tym samym stracił prawo do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Powinna zrobić to jak najszybciej (przepisy dają na to 7 dni). Wtedy pracodawca wyrejestruje syna w ZUS – jest zobowiązany do tego pod karą grzywny. Dopełnienie tej procedury nie oznacza jednak, że syn natychmiast straci ubezpieczenie i nie będzie mógł korzystać z pomocy służby zdrowia. Zachowa to prawo jeszcze przez cztery miesiące od ukończenia nauki. W tym czasie albo znajdzie pracę i zyska własny tytuł do ubezpieczenia, albo jej nie znajdzie i by mieć prawo do leczenia, powinien zarejestrować się w urzędzie pracy.
Generalną zasadą jest, że jeżeli dziecko pracownika zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny przestaje spełniać warunki do ubezpieczenia z tego tytułu, czyli:
● ukończy 26 lat (starsi studenci zachowują prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, ale zgłasza ich uczelnia),
● zakończy lub przerwie naukę,
● podejmie pracę (nawet jeśli nadal jest studentem),
płatnik składek rodzica ma obowiązek wyrejestrowania takiej osoby z ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 7 dni, licząc od dnia ustania uprawnień. Płatnikiem składek jest na ogół pracodawca (osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą wyrejestrowywać dzieci z ZUS samodzielnie). By mógł to zrobić, pracodawca musi zostać poinformowany przez pracownika. Tylko niektórzy prowadzą w tej sprawie okresowe kontrole.
Przypominamy, że do ubezpieczenia zdrowotnego można zgłosić (a potem trzeba wyrejestrować) nie tylko dzieci własne, lecz także dzieci małżonka, dzieci przysposobione, wnuki oraz dzieci obce, dla których ustanowiono opiekę, albo dzieci obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształcą się dalej – do ukończenia 26 lat (jeśli któraś z wymienionych tu osób posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – bez ograniczeń wiekowych).
Podstawa prawna
Art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121). Art. 5 pkt 3 lit. b, art. 66 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 17–20, art. 66 ust. 2, art. 67 ust. 3 art. 76a ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581).