Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie standardów postępowania w podmiotach leczniczych będących jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister obrony narodowej, ratownicy medyczni będą mieli prawo do samodzielnego wykonywania czynności w ambulatoriach, gabinetach lekarzy wojskowych, a także w obiektach polowych jednostek wojskowej służby zdrowia. Ich uprawnienia w wojsku mają być zbliżone do tych, które mają w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego. Będą m.in. mogli bez zlecenia lekarskiego wykonywać czynności ratunkowe, a także podawać żołnierzom niektóre leki.
– Uregulowanie tego zawodu pozwoli na wykorzystanie potencjału świetnie wykształconych ratowników medycznych w armii. I choć już obecnie są zatrudniani przez wojsko, to nie wolno im było wykonywać medycznych czynności ratunkowych podczas pokoju – podkreśla Edyta Wcisło, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych.
Do konsultacji przekazany został także projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i obiekty podmiotów leczniczych będących jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister obrony narodowej. Określa m.in. wymagania dla wojskowych ambulatoriów. Będą one analogiczne do tych, jakie obowiązują w placówkach cywilnych. Natomiast odmiennie traktuje gabinety lekarzy wojskowych i jednostki polowe wojskowej służby zdrowia.
– Uwzględniliśmy specyfikę zabezpieczenia medycznego sił zbrojnych i mam nadzieję, że minister zdrowia też będzie sobie z niej zdawał sprawę i nie będzie protestował w trakcie uzgodnień – podkreśla płk Grzegorz Szuliński z departamentu wojskowej służby zdrowia MON.
Z regulacji wynika, że np. świadczeń zdrowotnych w warunkach polowych będzie można udzielać w namiotach, kontenerach i pojazdach. Możliwe będzie łączenie w jednym miejscu funkcji zabiegowej i niezabiegowej, ale tylko pod warunkiem zachowania rozdziału czasowego. W sytuacjach szczególnych do ewakuacji medycznej będzie można używać wojskowych i cywilnych środków transportu.
MON nie przewiduje żadnego okresu dostosowawczego dla już istniejących i nowo tworzonych placówek. Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu.
Etap legislacyjny
Projekty w konsultacjach społecznych