Na ostatnim posiedzeniu Senat przegłosował:
● Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Przyjęcie omawianej nowelizacji było konieczne ze względu na wadliwe rozwiązania zawarte w ustawie z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1066). Ustawa nie tylko zwolni osoby z firmą z obowiązku opłacania składki zdrowotnej (jeśli będą pobierać zasiłek macierzyński w wysokości niższej od 1 tys. zł), ale także wydłuża vacatio legis omawianych przepisów ustawy z 15 maja 2015 r. o dwa miesiące. Oznacza to, że wejdą one w życie 1 stycznia 2016 r., a więc równocześnie z tymi gwarantującymi świadczenie w wysokości 1 tys. (przez 12 miesięcy) matkom, które nie odprowadzały składek do ZUS. Nowe przepisy wchodzą w życie 31 października.w
● Ustawa o zdrowiu publicznym
Ma na celu poprawę stanu zdrowia społeczeństwa poprzez skuteczniejsze zapobieganie chorobom i ich wczesną wykrywalność. Ustanawia Narodowy Program Zdrowia. Przewiduje prowadzenie kampanii edukacyjnych, promowanie zdrowego trybu życia i zdrowej żywności, pomoc w leczeniu uzależnień od tytoniu i alkoholu, wspieranie osób z problemami zdrowia psychicznego. Przyjęta bez poprawek – skierowana do podpisu prezydenta. Większość przepisów wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu.
● Nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia
Nowela wprowadza podstawy prawne dla wdrożenia ogólnopolskiego systemu Platforma P1, który umożliwi wystawianie elektronicznych recept, skierowań i zleceń. Pozwoli także na uruchomienie Internetowego Konta Pacjenta (IKP), czyli bezpłatnej aplikacji internetowej, dzięki której każdy pacjent otrzyma dostęp do swojej historii leczenia. Senat odesłał nowelę do Sejmu z 46 poprawkami. Dotyczą one określenia sposobu uwierzytelnienia tożsamości pracowników służby zdrowia korzystających z podsystemów Platformy P1. Większość przepisów wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu.
● Ustawa o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015–2018
Wprowadza zmiany w sposobie przekazywania dotacji z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie świadczeń dla osób nieubezpieczonych (w tym dzieci). Do końca 2018 r. będzie obowiązywał system ryczałtowy. Budżet przekaże na ten cel rocznie 320, 2 mln zł w 12 miesięcznych ratach. Bez poprawek skierowana do podpisu prezydenta. Wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.
● Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o działalności leczniczej oraz innych ustaw
Dzięki niej powstaną przyszpitalne centra urazowe dla dzieci. Do końca 2016 r. szpitale nie będą miały obowiązku zawierania umów ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych. Do końca 2017 r. placówki medyczne będą miały czas na przeprowadzenie remontów dostosowujących je do wymogów rozporządzenia ministra zdrowia. Bez poprawek skierowana do podpisu prezydenta. Wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu
● Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty
Ma zapewnić większe bezpieczeństwo pacjentów – zawód ten będą mogły wykonywać tylko osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Powstanie rejestr fizjoterapeutów. Powołuje ich samorząd zawodowy. Ponadto fizjoterapeuci będą mogli samodzielnie kwalifikować pacjentów do rehabilitacji. Do tej pory rehabilitant wykonywał zabiegi według ścisłego zalecenia lekarza specjalisty. Senat skierował bez poprawek do prezydenta. Wejdzie w życie 6 miesięcy po opublikowaniu.
● Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej
Ustawa zwalnia placówki więziennej służby zdrowia z obowiązku zawierania umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zdarzeń medycznych. Analogiczne przepisy dotyczą już szpitali wojskowych. Senat skierował do podpisu do prezydenta. Wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu.
● Ustawa z 25 września 2015 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Wprowadza ograniczenia w korzystaniu z ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zmniejsza ich wysokość. I tak 50 proc. będzie mogła wynosić maksymalna wysokość miesięcznej ulgi w należnościach na PFRON. Obecnie może ona sięgać nawet 80 proc. Senat skierował bez poprawek do prezydenta. Wejdzie w życie 1 lipca 2016 r.