Wydanie rozporządzenia ma związek z nowelą ustawy o zawodach pielęgniarek i położnych opracowaną latem ub.r. w ramach tzw. pakietu kolejkowego, którego celem miała być poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest poszerzenie katalogu osób uprawnionych do wystawiania recept, zleceń i skierowań na badania diagnostyczne.

Zmiany – jak podkreślono w uzasadnieniu projektu - przyczynią się także do umocnienia pozycji zawodowej pielęgniarek i położnych. Uzyskanie szerszych uprawnień i kompetencji zawodowych, a co za tym idzie, włączenie pielęgniarek i położnych w szerszym niż dotychczas zakresie w proces terapeutyczny pacjenta jest - jak zaznaczono - potwierdzeniem poziomu ich wykształcenia, przygotowania podyplomowego i doświadczenia zawodowego.

W rozporządzeniu określono m.in. sposób i tryb wystawiania recept przez pielęgniarki i położne, wzór takich recept oraz sposób kontroli ich wystawiania i realizacji.

Projekt przewiduje, że pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów magisterskich oraz pielęgniarki i położne posiadające tytuł specjalisty (w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa) będą mogły samodzielnie ordynować określone leki i wystawiać zlecenia na niektóre wyroby medyczne. Warunkiem będzie ukończenie specjalistycznego kursu w tym zakresie.

Z kolei pielęgniarki i położne z tytułem licencjata będą mogły na zlecenie lekarza wystawiać recepty na określone leki niezbędne do kontynuacji leczenia. W tym wypadku także warunkiem będzie ukończenie kursu.

Kurs będą musiały ukończyć pielęgniarki i położne już wykonujące zawód; dla przyszłych pielęgniarek i położnych ma zostać odpowiednio rozszerzony program studiów na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo.

W uzasadnieniu wskazano, że regulacje w nim zawarte są analogiczne, jak te z rozporządzenia w sprawie recept lekarskich; dotyczą jednak tylko wystawiania recept przez pielęgniarki i położne.

Pielęgniarki i położne, które od dłuższego czasu domagają się podwyżek pła,c wskazują m.in., że dodatkowe zadania jakie otrzymają, powinny wiązać się ze wzrostem wynagrodzeń.(