Zgodnie z zapowiedzią DGP do Sejmu wpłynęły dwa projekty, które mają zastąpić odrzuconą przez posłów w kwietniu ustawę o jakości w ochronie zdrowia (pisaliśmy o tym: „Jakość podzielona na dwa”, DGP nr 89/2023). Obie regulacje wnieśli przedstawiciele PiS.

Pierwszy projekt dotyczy nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on wprowadzenie dwu instancyjnego pozasądowego systemu rekompensaty szkód z tytułu zdarzeń medycznych bez orzekania o winie. Celem nowego postępowania będzie ustalenie, czy w sprawie doszło do takiego zdarzenia, oraz wskazanie wysokości świadczenia należnego poszkodowanemu z tego tytułu.

Zgodnie z poselską propozycją podmiotem wskazanym do rozpatrywania spraw w I instancji będzie rzecznik praw pacjenta. Natomiast w II instancji ma je rozstrzygać komisja odwoławcza ds. świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych.

– Dzięki proponowanym zmianom rekompensaty będą wypłacane szybciej i sprawniej niż obecnie w postępowaniach przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych lub w postępowaniach sądowych – wskazują autorzy projektu.

Z nowych regulacji wynika również, że za złożenie wniosku w sprawie zdarzenia medycznego trzeba będzie wnieść opłatę w wysokości 300 zł. RPP będzie mógł zwolnić wnioskodawcę z jej uiszczenia, uwzględniając jego trudną sytuację materialną.

Projekt określa też maksymalną wysokość świadczenia kompensacyjnego z tytułu poszczególnych kategorii zdarzeń medycznych, tj. w przypadku:

  • zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym – od 2 tys. do 200 tys. zł,
  • uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia – od 2 tys. do 200 tys. zł,
  • śmierci pacjenta – od 20 tys. do 100 tys. zł.

Dokładna wysokość będzie ustalana w rozporządzeniu wydanym przez ministra zdrowia.

Natomiast drugi projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta przewiduje, że podmioty wykonujące działalność leczniczą będą podlegać obowiązkowej autoryzacji, potwierdzającej, czy spełniają wymagania dotyczące m.in. zatrudnionej kadry oraz posiadanego wyposażenia. Nowe przepisy mają także nałożyć na placówki medyczne wymóg wdrożenia wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem oraz monitorowania zdarzeń niepożądanych. ©℗