Juliusz Głuski-Schimmer, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Pracy (GIP), na prośbę DGP wyjaśnił, jakie zawody mieszczą się w definicji osoby zatrudnionej w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, niewykonującej zawodu medycznego.

Czym jest zawód medyczny w podmiocie leczniczym?

– Pod pojęciem „osoby zatrudnionej w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, niewykonującej zawodu medycznego”, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2139), ustawodawca rozumie osobę zatrudnioną w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, inną niż:

  • pracownik wykonujący zawód medyczny,
  • pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny – tłumaczy rzecznik GIP.

Według Głównego Inspektoratu Pracy do tej grupy można zakwalifikować między innymi takie zawody jak: magazynier, sekretarka, informatyk, księgowy, archiwista, hydraulik, ślusarz, elektromechanik, tokarz, elektryk, spawacz, szef kuchni, operator oczyszczalni ścieków, pracownik ochrony, dozorca, strażnik, portier, woźny, dźwigowy, szatniarz.

Przywołana ustawa definiuje pracownika wykonującego zawód medyczny jako:

  • osobę wykonującą zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym,
  • osobę zatrudnioną w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, która bierze bezpośredni udział w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej polegających na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska oraz na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

Z kolei pod pojęciem „pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny” ww. ustawa rozumie osobę zatrudnioną w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, inną niż pracownik wykonujący zawód medyczny, która wykonuje pracę pozostającą w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zatrudnioną na stanowisku działalności podstawowej określonym w części pierwszej załącznika do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub stanowisku analogicznym.

Tym samym do pracowników, o których mowa w art. 5 ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, należą m.in. pracownicy administracyjni, techniczni i ekonomiczni oraz pracownicy gospodarczy (zatrudnieni na stanowiskach wymienionych w części drugiej i trzeciej załącznika do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub stanowisku analogicznym). W świetle rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896 ze zm.).