Możliwość zatrudnienia w uzdrowiskach lekarzy innych niż obecnie specjalności oraz przedłużenie o rok wdrożenia bardziej rygorystycznych wymogów dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii. Takie zmiany proponuje resort zdrowia w projektach nowelizacji dwóch rozporządzeń – w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Oba zostały właśnie przekazane do konsultacji społecznych.
Najwięcej zmian dotyczy uzdrowisk. Projekt wprowadza trzy nowe definicje (lekarza balneologii, lekarza rehabilitacji oraz całodobowej opieki pielęgniarskiej) oraz zmienia definicję lekarza uzdrowiskowego, zastępując nią dwie poprzednie, czyli lekarza uzdrowiskowego osób dorosłych i lekarza uzdrowiskowego dzieci.
Zgodnie z projektem za lekarza uzdrowiskowego będzie można uznać lekarza balneologii, lekarza rehabilitacji, a także lekarzy w trakcie specjalizacji z tych dziedzin. Będzie też mógł nim zostać lekarz specjalista (również I stopnia) z zakresu interny i pediatrii, pod warunkiem że odbył kurs z podstaw balneologii, a także lekarz ze specjalizacją I bądź II stopnia w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym danego uzdrowiska – również po odbyciu podstawowego kursu.
Powód zmian? Niedobory kadry lekarskiej. – Przy uwzględnieniu wieloprofilowości uzdrowisk projektowana zmiana pozytywnie wpłynie na możliwość zatrudnienia kadry lekarskiej, zwiększając tym samym poziom bezpieczeństwa pacjentów korzystających ze świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego – argumentuje Ministerstwo Zdrowia.
Rozporządzenie przewiduje również możliwość dostosowania czasu pracy lekarza do liczby łóżek, którymi dysponuje uzdrowisko. Celem jest racjonalizacja zakresu opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz zasad nadzoru nad zakładami przyrodoleczniczymi. Jak podkreśla resort zdrowia, ma to nastąpić bez pogorszenia jakości świadczeń i bezpieczeństwa terapii. Z rozporządzenia zostaną też usunięte przepisy umożliwiające lokowanie pacjentów w pokojach bez pełnego węzła sanitarnego.
W projekcie rozporządzenia dotyczącego anestezjologii resort zdrowia przedłuża czas na przystosowanie oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii do nowych wymogów do końca 2023 r. Chodzi m.in. o konieczność oddzielenia oddziałów dla dorosłych od tych udzielających świadczeń dzieciom oraz zaostrzenie rygorów dotyczących kwalifikacji personelu medycznego.
Jest to odpowiedź na postulaty placówek. – Konieczność wydłużenia terminu dostosowania wynika ze zróżnicowanego poziomu standardu wyposażenia bazy oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, jak również zabezpieczenia personelu medycznego. Stwarza to zagrożenie braku spełnienia przez podmioty lecznicze określonych w rozporządzeniu wymagań – wskazuje resort zdrowia. Zapowiada wdrożenie analogicznych rozwiązań w przypadku podmiotów niebędących szpitalami, a udzielających świadczeń stacjonarnie i całodobowo, a także w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. ©℗
Etap legislacyjny
Projekty w konsultacjach