Nieobowiązkowe szczepionki oraz diagnostyka genetyczna będą mogły być finansowane z Funduszu Medycznego. Podwyższone zostaną też limity wydatków na technologie lekowe. Takie zmiany przewidziane zostały w nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym oraz niektórych innych ustaw. Jej projekt prezydent Andrzej Duda skierował wczoraj do Sejmu.

Umożliwić on ma zakup z Funduszu Medycznego szczepionek do przeprowadzania zalecanych (czyli obecnie w większości nierefundowanych) szczepień ochronnych. Pozwoli to na dofinasowanie profilaktyki w obszarze nieobjętym obowiązkiem szczepień, w zależności od potrzeb i sytuacji epidemicznej. Poza tym fundusz ma finansować świadczenia związane z diagnostyką genetyczną dla dzieci i młodzieży. Pieniądze na ten cel będą przekazywane w formie dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Dodatkowo zwiększyć mają się wydatki na świadczenia udzielane niepełnoletnim pacjentom.
Wzrosnąć ma również limit wydatków na technologie lekowe z 5 proc. do 10 proc., a w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL) – z 3 proc. do 4 proc. (pisaliśmy o tym w DGP nr 177/2022, „Więcej pieniędzy na nierefundowane leki”).
Jedna z istotniejszych zmian w projekcie dotyczy możliwości finansowania innowacyjnej technologii lekowej przez okres dwóch kolejnych lat, czyli łącznie przez cztery lata, w przypadku gdy dotychczasowe dane kliniczne uniemożliwiały Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydanie opinii dotyczącej skuteczności leczenia tym lekiem. Poza tym projekt ma doprecyzować katalog technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej i wykaz technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności. Ten ostatni ma dotyczyć okresu nie dłuższego niż rok kalendarzowy i powinien być przekazywany ministrowi zdrowia nie później niż do 15 marca roku następnego.
W projekcie zaproponowano także zmiany mające na celu objęcie finansowaniem w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego nowoczesnych rozwiązań służących usprawnieniu procesu diagnostyki i leczenia, takich jak sprzęt oraz wyroby medyczne wykorzystujące technologie cyfrowe. W celu finansowania tych zadań minister zdrowia będzie przeprowadzał konkursy.
Przypomnijmy, nowelizowana ustawa z 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz.U. poz. 1875) również została uchwalona z inicjatywy prezydenta. Wprowadziła m.in. bezlimitowe leczenie dzieci – właśnie z pieniędzy funduszu, który przejął również m.in. finansowanie innowacyjnych i kosztownych terapii. Z tych środków refundowane jest od niedawna leczenie SMA preparatem zolgensma, zwanym najdroższym lekiem świata. W ramach Funduszu Medycznego zostało wyodrębnionych kilka subfunduszy, służących np. modernizacji szpitali.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przekazany do Sejmu