Znajomi mówią, że warto założyć profil na stronie internetowej ZUS. Podobno mogę wówczas sprawdzić moje składki, nie wychodząc z domu, a nawet załatwiać niektóre sprawy. Słyszałem jednak, że do rejestracji jest niezbędny bezpieczny podpis elektroniczny, którym nie dysponuję. Czy warto zatem zakładać taki profil – pyta pan Jan.
Radosław Milczarski z Gabinetu Prezesa ZUS / Dziennik Gazeta Prawna
Od kilku lat istnieje możliwość kontaktu z ZUS bez konieczności udawania się do oddziału i czekania w kolejce. Platforma Usług Elektronicznych (PUE) umożliwia nie tylko uzyskanie informacji o ubezpieczeniach, świadczeniach i płatnościach, ale również złożenie i odebranie niezbędnych dokumentów. PUE składa się z trzech elementów: portalu internetowego, centrum obsługi telefonicznej oraz systemu kierowania ruchem klientów, dzięki któremu trafiają oni do stanowiska obsługującego dany rodzaj spraw.
Największe możliwości daje założenie profilu na stronie internetowej ZUS. Proces składa się z dwóch etapów: rejestracji profilu oraz jego uwierzytelnienia. Po zaakceptowaniu zasad korzystania i udostępniania profilu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy przystąpić do rejestracji. Można to zrobić na trzy sposoby: przy użyciu indywidualnego hasła, za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Większość z nas nie dysponuje jednak podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy takiego certyfikatu (do kupienia w pięciu firmach wpisanych do rejestru Ministerstwa Gospodarki m.in. w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych) ani kontem e-PUAP, dlatego najwygodniejsze będzie pierwsze rozwiązanie.
W związku z tym należy najpierw zarejestrować profil niezaufany. W tym celu trzeba wpisać w formularzu podstawowe dane, takie jak imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail oraz opcjonalnie numer telefonu. Konieczne jest także utworzenie hasła dostępu, które musi składać się z minimum 8 znaków, zawierającego wielkie i małe litery alfabetu, cyfry i znaki specjalne (np.: ?, %, $). Po naciśnięciu przycisku „zarejestruj profil” na ekranie pojawi się login, który będzie potrzebny do późniejszego zalogowania się na portalu PUE. Zostanie on także przesłany na podany adres e-mail.
Profil niezaufany nie daje jednak możliwości np. składania dokumentów do ZUS. Jeżeli nie dysponujemy podpisem elektronicznym lub kontem na e-PUAP, należy w ciągu 14 dni od rejestracji udać się do dowolnej placówki ZUS. Pracownik zakładu sprawdzi tożsamość ubezpieczonego i dokona uwierzytelnienia profilu, które jest konieczne z uwagi na ochronę danych zgromadzonych w ZUS. Od tego momentu można korzystać bezterminowo z jego pełnej oferty.
Indywidualne konto pozwala przede wszystkim sprawdzić od 1999 r. historię składek odprowadzanych od naszego wynagrodzenia. Można znaleźć na nim informację od jakiej podstawy zostały one naliczone, kiedy płatnik przekazał pieniądze do ZUS i czy nie ma z tego tytułu żadnych zaległości. W zakładce „subkonto” są dane na temat składek przekazanych na subkonto w poszczególnych latach (począwszy od 1 maja 2011 r.). Na profilu są też informacje dotyczące m.in. kapitału początkowego, ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, wystawionych zwolnień lekarskich oraz przynależności do otwartych funduszy emerytalnych wraz z wysokością składki przekazywanej do OFE.
Podstawa prawna
Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 64, poz. 565 ze zm.). Statut ZUS stanowiący załącznik do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 13 stycznia 2011 r. (Dz.U. nr 18, poz. 93).
OPINIA EKSPERTA
Platforma Usług Elektronicznych to nowoczesny transakcyjny portal www.pue.zus.pl, dający bezpieczny i bezpłatny dostęp do kompleksowych, spersonalizowanych danych zgromadzonych w ZUS. Umożliwia on składanie wniosków w sprawach, do rozpatrzenia których nie są wymagane oryginały dokumentów, np. wniosku o niezaleganiu ze składkami lub o wydanie zaświadczenia o wysokości świadczenia. Ubezpieczony może sprawdzić stan swojego konta, historię zwolnień lekarskich oraz obliczyć za pomocą kalkulatora emerytalnego prognozowaną wysokość przyszłego świadczenia. Platforma umożliwia również rezerwację wizyty w placówce ZUS w dniu i godzinie dogodnych dla ubezpieczonego. Do grudnia 2014 r. profil na PUE założyło już 884 tys. osób.