Tak wynika z odpowiedzi wiceministra zdrowia Waldemara Kraski na interpelację wystosowaną przez grupę posłów Konfederacji. Wskazując na problemy z dostępem do świadczeń w ramach publicznego systemu krajowego, pytali oni m.in. o możliwości refundowania leczenia w systemie komercyjnym, także za granicą.
Wiceminister Kraska poinformował, że nie ma planów wprowadzenia rozwiązań dających prawo żądania refundacji kosztów leczenia uzyskanego odpłatnie w kraju, poza umowami zawieranymi ze świadczeniodawcami przez NFZ. Takie rozwiązanie zdaniem wiceministra mogłoby naruszać zasadę równego dostępu ubezpieczonych do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, bowiem osoby znajdujące się w lepszej sytuacji materialnej zyskałyby w takim systemie uprzywilejowaną pozycję.