Reklama
Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, złożony przez grupę posłów PiS.
Wydłużenie wykazu świadczeniodawców znajdujących się w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) tłumaczone jest zarówno pandemią, jak i trwającymi pracami nad ustawą o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, która ma zreformować funkcjonowanie sieci. Zgodnie z omawianym projektem obecny wykaz miałby obowiązywać do 31 grudnia 2022 r. (przedłużany jest już kolejny raz).
Z kolei analogiczne przepisy dotyczące wyliczania ryczałtu przewidziane były w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (pisaliśmy o nim w DGP nr 253/2021, „Zmiany w rozliczaniu kontraktów dobre nie dla wszystkich”), jednak prace nad nim nadal trwają.
Poselski projekt ma też doprecyzować przepisy dotyczące wniosków o kredyt na studia medyczne. Okres ich składania ma zostać wydłużony do końca roku akademickiego 2021/2022 z jednoczesnym zachowaniem możliwości sfinansowania z kredytu opłat za oba semestry tego roku. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do opiniowania Biura Analiz Sejmowych i Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu