Katalog zawodów medycznych poszerzy się o techników sterylizacji medycznej, a pracowników działalności podstawowej – o ochroniarzy oddziału psychiatrycznego. Będzie się to wiązać z podwyżkami dla tych grup zawodowych.

Takie zmiany zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, które właśnie zostało skierowane do konsultacji publicznych.
Uzupełnia on zawody medyczne o dwa stanowiska: technika sterylizacji i starszego technika sterylizacji. Zaś pracowników ochrony oddziałów psychiatrii sądowej przenosi z kategorii pracowników gospodarczych (gdzie ujęci byli ogólnie jako „pracownicy ochrony”) do pracowników działalności podstawowej. Autorzy regulacji wskazują bowiem, że realizują oni zadania w zakresie psychiatrii sądowej, zatem stale przebywają wśród pacjentów skierowanych na leczenie przez sąd (m.in. podejmują interwencje przeciwdziałające ucieczkom czy dozorują pacjentów konwojowanych), a dodatkowo są narażeni na agresję z ich strony.
Z uzasadnienia projektu wynika, że obie zmiany były postulowane przez środowiska – upominało się o to Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej, zaś w przypadku pracowników ochrony było to jedno z ustaleń spotkania przedstawiciela resortu zdrowia ze związkami zawodowymi działającymi przy Regionalnych Ośrodkach Psychiatrii Sądowej.
Autorzy projektu nie kryją, że celem zmiany rozporządzenia jest możliwość objęcia wymienionych w rozporządzeniu stanowisk przepisami ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1801). Pozwoli to na podwyższenie wynagrodzenia tych pracowników, których płace są obecnie niższe od określonego w tej ustawie minimum.
Rozporządzenie ma wejść w życie od 1 stycznia 2022 r.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji społecznych