Dodatkowo projektowana nowela rozszerza uprawnienia ministra zdrowia związane z przekazywaniem NFZ dotacji podmiotowej. Dotychczasowe przepisy pozwalały na określenie tej dotacji wyłącznie na etapie planowania budżetu na dany rok. Wprowadzane zmiany pozwalają na przekazanie NFZ w formie dotacji podmiotowej lub jako zasilenie funduszu zapasowego środków, które zostaną zidentyfikowane jako oszczędności – również na etapie realizacji budżetu.
Przyjęty przez rząd projekt nie został jeszcze upubliczniony, jednak na etapie wykazu prac legislacyjnych zapowiadano, że będzie wprowadzał zmiany również w ustawie o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711). Miałyby one dać podmiotowi tworzącemu, w tym jednostce samorządu terytorialnego, możliwość (w miejsce obowiązku) pokrycia straty netto samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ; tu chodzi głównie o szpitale). Jednocześnie wprowadzany przepis stanowiłby podstawę prawną (o charakterze fakultatywnym) do przekazania środków finansowych SP ZOZ na ten cel. Przypomnijmy – pod koniec maja w związku z tym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 2019 r. (sygn. akt K 4/17) stracił moc art. 59 ust. 2 tej regulacji, dotyczący obowiązku pokrywania strat SP ZOZ przez samorządy będące ich organami założycielskimi.
W komunikacie po posiedzeniu rządu nie ma jednak mowy o zmianach w tym zakresie, zatem do momentu, aż projekt w wersji przyjętej przez Radę Ministrów nie zostanie opublikowany, nie ma pewności, czy te regulacje się w nim znalazły.
Na pewno natomiast przedłużono obowiązywanie aktualnych wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieci szpitali) do 30 czerwca 2022 r. Obecne bowiem obowiązują do końca br. Przed przygotowaniem nowych resort chce opracować zmiany w modelu organizacji, funkcjonowania i finansowania szpitali, a proces ten utrudnia trwająca pandemia.