Lekarze szkolący się w priorytetowych dziadzinach medycyny zarobią od 1 lipca 5752 zł, a po dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury – 5862 zł. Stawki dla tych, którzy specjalizują się w pozostałych dziedzinach, wyniosą odpowiednio 5478 zł i 5643 zł.

Takie zmiany wprowadzić ma rozporządzenie w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury, którego projekt skierowano właśnie do konsultacji.
Zmiany mają związek z ustawą z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 839; dalej: ustawa o wynagrodzeniach), znowelizowaną ustawą z 28 maja 2021 r. (Dz.U. poz. 1104). Wprowadziła ona nowe minimalne stawki dla pracowników ochrony zdrowia, które są iloczynem kwoty bazowej (przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2020 r., czyli w tym roku 5478 zł) oraz współczynnika pracy właściwego dla danej grupy zawodowej. W przypadku lekarza albo lekarza dentysty bez specjalizacji jest to 1,06.
Jak wyjaśniają autorzy projektowanego rozporządzenia, na dzień 1 lipca br. do podwyżek kwalifikują się wszyscy lekarze odbywający specjalizację w trybie rezydentury, jednak zastosowanie jedynie przepisów ustawy o wynagrodzeniach spowodowałoby zrównanie wszystkich płac rezydentów, tymczasem zgodnie z ustawą z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2021 r. poz. 790) powinny być one zróżnicowane w zależności od roku odbywania specjalizacji oraz dziedziny. W związku z tym w rozporządzeniu przyjęto następujące mnożniki:
  • lekarze odbywający specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w dziedzinie medycyny niezaliczanej do priorytetowych – 1,0;
  • lekarze odbywający specjalizację po drugim roku rezydentury w dziedzinie medycyny niezaliczanej do priorytetowych – 1,03;
  • lekarze odbywający specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w priorytetowej dziedzinie medycyny – 1,05;
  • lekarze odbywający specjalizację po drugim roku rezydentury w priorytetowej dziedzinie medycyny – 1,07. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji