Projekt ustawy dotyczącej Funduszu Kompensacyjnego powinien zostać przyjęty przez Radę Ministrów w perspektywie najbliższych tygodni, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Podkreślił, że w projekcie znajdują się przepisy, zakładające objęcie rozwiązaniami kompensacyjnymi od początku prowadzenia szczepień przeciw COVID-19.

"Jeżeli chodzi o kwestię Funduszu Kompensacyjnego, to tutaj już ustawa po uwzględnieniu wniosków z konsultacji publicznych jest skierowana na Stały Komitet Rady Ministrów, więc to jest perspektywa najbliższych tygodni, a potem oczywiście cała ścieżka legislacyjna w Sejmie" - powiedział Niedzielski podczas konferencji.

Rozwiązania dot. powołania Funduszu Kompensacyjnego mają znaleźć się w projekcie nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw.

"Od razu przypominam, że niezależnie od tego, kiedy ta ustawa będzie przyjęta przez Sejm, to znajdują się w projekcie przepisy, które będą mówiły o obejmowaniu tym systemem, tym rozwiązaniem kompensacyjnym od początku prowadzenia szczepień COVID-owych" - podkreślił.

Dotychczas wykonano łącznie 20 084 619 szczepień przeciw COVID-19, a liczba niepożądanych odczynów poszczepiennych wyniosła 9879.

Projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zakłada powołanie Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Świadczenia kompensacyjne miałyby być uzyskiwane na drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Rzecznika Praw Pacjenta w wyznaczonym przepisami maksymalnie 60-dniowym terminie na rozpatrzenie wniosku, co zapewni szybkie ustalenie prawa do przedmiotowego świadczenia i jego wypłatę w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Świadczenie kompensacyjne byłoby przyznawane przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Miałoby charakter zryczałtowanej kwoty, której wysokość byłaby zależna przede wszystkim od długości okresu hospitalizacji, przy czym dolny limit świadczenia kompensacyjnego miałby wynosić 10 tys. zł w przypadku hospitalizacji wynoszącej od 14 do 30 dni, zaś górny 100 tys. zł w przypadku hospitalizacji trwającej powyżej 120 dni. W przypadku wstrząsu anafilaktycznego, który wymagałby obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć lub hospitalizacji do 14 dni świadczenie wyniosłoby 3 tys. zł.

(ISBnews)