Do 30 listopada, a nie jak dotąd ‒ do 31 października, będzie można składać wnioski o zakwalifikowanie do państwowego egzaminu specjalizacyjnego (PES) na sesję wiosenną. Dzięki temu osoby, które podchodziły do niego w listopadzie, ale go nie zaliczyły, nie będą musiały czekać roku na kolejne podejście.

Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja rozporządzenia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Określa ona nowy wzór dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty przez pielęgniarkę, który spełniać ma minimalne zabezpieczenia dokumentu publicznego przed fałszerstwem (wynikające z funkcjonowania systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych określonych w ustawie z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych, Dz.U. z 2020 r. poz. 725 ze zm.; oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych, Dz.U. poz. 1289; i rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem, Dz.U. poz. 1281). Oznacza to m.in. konieczność druku na specjalnie zabezpieczonym papierze, a także elementy widoczne tylko w świetle ultrafioletowym.
10 tys. pielęgniarek i położnych rocznie przystępuje do egzaminu specjalizacyjnego
Zmienić ma się również termin składania wniosków o przystąpienie do PES w sesji wiosennej, co umożliwi osobom, które w sesji jesiennej uzyskały negatywny wynik lub które planowały przystąpić do niego w listopadzie, a tego nie zrobiły, złożenie wniosków o zakwalifikowanie na sesję wiosenną następnego roku. Obowiązujące teraz terminy to wykluczają. Autorzy projektu liczą, że dzięki temu wykwalifikowane pielęgniarki szybciej wejdą na rynek pracy. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w konsultacjach