Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja rozporządzenia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Określa ona nowy wzór dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty przez pielęgniarkę, który spełniać ma minimalne zabezpieczenia dokumentu publicznego przed fałszerstwem (wynikające z funkcjonowania systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych określonych w ustawie z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych, Dz.U. z 2020 r. poz. 725 ze zm.; oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych, Dz.U. poz. 1289; i rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem, Dz.U. poz. 1281). Oznacza to m.in. konieczność druku na specjalnie zabezpieczonym papierze, a także elementy widoczne tylko w świetle ultrafioletowym.
10 tys. pielęgniarek i położnych rocznie przystępuje do egzaminu specjalizacyjnego