Reklama
Analogicznie do przepisów odnoszących się do lekarzy cudzoziemców, którym w trybie uproszczonym minister zdrowia może udzielić zgody na wykonywanie zawodu, lekarzom, którzy ukończyli staż podyplomowy, ale nie uzyskali pozytywnego wyniku LEK, należy również przyznawać warunkowo uprawnienia na okres pięciu lat.
Samorząd lekarski apeluje o nowelizację ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 514 ze zm.) w tym zakresie. Zwraca uwagę, że w obecnym stanie prawnym lekarz, który nie zaliczył LEK, może jedynie wykonywać zawód w czasie stanu epidemii, pod warunkiem skierowania go do pracy przy zwalczaniu jej na podstawie art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 ze zm.). W takim przypadku jest uznawany za lekarza w trakcie stażu podyplomowego. – Zatem jego prawa jako lekarza – w porównaniu z osobami, którym minister wyda w uproszczonym trybie decyzje zezwalająca na wykonywanie zawodu – są bardzo ograniczone – argumentuje NRL.
Tymczasem średnio co roku ok. 10‒20 proc. osób przystępujących do LEK i LDEK nie zdaje tych egzaminów i musi je powtarzać. W opinii samorządu zasadne jest, by – w obecnej sytuacji braku kadr medycznych – umożliwić tej grupie lekarzy warunkowe wykonywanie zawodu. Powinni być uprawnieni do pracy w konkretnej placówce leczniczej, pod nadzorem lekarza specjalisty. W tym okresie lekarz powinien złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin końcowy, w przeciwnym razie jego warunkowe prawo wykonywania zawodu straci ważność.
Przypomnijmy, uproszczony tryb zatrudniania lekarzy spoza UE wprowadziła ustawa z 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (Dz.U. poz. 2401), przez modyfikację art. 7 ustawy o zawodzie lekarza. Zgodnie z nowymi przepisami minister może wydać zgodę na wykonywanie zawodu lekarzowi, który m.in. deklaruje znajomość języka polskiego wystarczającą do pracy oraz ma zaświadczenie od lecznicy, która chce go zatrudnić, ma dyplom potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów i dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, a także co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe jako specjalista.