W I kwartale tego roku placówki medyczne nadal będą mogły się ubiegać o wypłatę zaliczek, czyli jednej dwunastej kontraktu z NFZ – zakłada skierowany wczoraj do konsultacji projekt w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Przypomnijmy, rozwiązanie to wprowadzono, by lecznice mogły utrzymać płynność finansową, mimo że ze względu na pandemię musiały w mniejszym lub większym stopniu zawiesić działalność.
Na podstawie projektowanego, dodawanego do rozporządzenia par. 2a świadczeniodawcy będą mogli się ubiegać o maksymalnie 70 proc. zaliczki (jednej dwunastej kwoty zobowiązania określonej w umowie), przypadającej na okres sprawozdawczy, którego dotyczy wniosek. Możliwość taką mają podmioty, którym na mocy nowelizowanego rozporządzenia (z 4 września 2020 r., Dz.U. poz. 1548 ze zm.) został przedłużony okres rozliczeniowy.
O wypłaty zaliczek nie będą mogli ubiegać się świadczeniodawcy realizujący świadczenia ze znacznym udziałem tzw. kosztów zmiennych (np. obejmujących zużycie produktów leczniczych czy wyrobów medycznych). Zostały one wymienione w projekcie, a należą do nich m.in. świadczenia udzielane w dentobusie, leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej, tlenoterapia domowa, a także niektóre świadczenia wysokospecjalistyczne udzielane w szpitalach oraz leki stosowane w programach lekowych.
Lecznice jednak nie będą musiały spełniać innych dodatkowych warunków, jak miało to miejsce w przypadku wypłaty zaliczek za poprzednie okresy sprawozdawcze.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji