Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej przekształci się w spółkę kapitałową w dniu wpisania jej do KRS.
Zanim zostanie sporządzony akt przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, trzeba ustalić, jaki ma on wskaźnik zadłużenia. Oblicza się go na podstawie sprawozdania finansowego ZOZ-u za ostatni rok obrotowy. Jego wysokość odpowiada stosunkowi sumy zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych (pomniejszonych o inwestycje krótkoterminowe ZOZ-u ) do sumy jego przychodów.
Od wysokości ustalonego w ten sposób wskaźnika zadłużenia zależy wartość zobowiązań ZOZ-u, które przejmie podmiot tworzący w dniu poprzedzającym dzień przekształcenia. Gdy wartość wskaźnika zadłużenia wynosi 0,5 lub mniej, to może on przejąć wszystkie zobowiązania.