Przedstawiciele medycznych samorządów zawodowych chcą być włączeni w prace nad przepisami regulującymi wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Tymczasem minister powołał w tym celu zespół składający się głównie z przedstawicieli jego resortu oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców.
O nowelizacji ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 830) dyskutuje się w środowisku od dawna. Na ostatnim posiedzeniu trójstronnego zespołu ds. ochrony zdrowia (pod koniec września) minister zdrowia Adam Niedzielski zadeklarował, że powoła zespół, który do końca roku przygotuje projekt zmiany tych przepisów. W zeszłym tygodniu opublikowano zarządzenie w tej sprawie.
W jego skład mają wejść wiceminister zdrowia, wiceprezes NFZ, dyrektorzy departamentów MZ oraz po jednym przedstawicielu wskazanym przez reprezentatywne organizacje związkowe oraz reprezentatywne organizacje pracodawców. Budzi to zastrzeżenia przedstawicieli samorządów zawodowych, którzy skierowali wniosek do ministra o uwzględnienie ich w pracach zespołu.
W piśmie zwracają też uwagę, że tylko reprezentacja wszystkich zawodów medycznych umożliwia przeprowadzenie wszechstronnej analizy sytuacji panującej w ochronie zdrowia i to zarówno na szczeblu szpitali wysokospecjalistycznych, jak i z perspektywy najmniejszych podmiotów. W ich ocenie niezrozumiałe jest tworzenie zespołu o takim składzie, tym bardziej że analogiczna formuła (a nawet z szerszą reprezentacją strony społecznej) już funkcjonuje w ramach trójstronnego zespołu i powielanie jej zadań ma jedynie markować „faktyczną konieczność dokonania radykalnych zmian w zakresie myślenia o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia”.
Dokument został podpisany przez prezesów: Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Zofię Małas, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych – Alinę Niewiadomską, Naczelnej Rady Aptekarskiej – Elżbietę Piotrowską-Rutkowską, Naczelnej Rady Lekarskiej – Andrzeja Matyję oraz Krajowej Izby Fizjoterapeutów – Macieja Krawczyka.
Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia reguluje minimalne płace w placówkach medycznych wyliczane jako iloraz kwoty bazowej (równej średniej krajowej) oraz wskaźnika przypisanego danej grupie zawodowej. Docelowe stawki mają obowiązywać od 2022 r., do tego czasu są systematycznie podwyższane co roku 1 lipca. Od dawna mówi się jednak o konieczności uporządkowania tych przepisów (bo niezależnie od ustawy obowiązują porozumienia płacowe z wybranymi grupami) oraz podwyższeniu wskaźników (obecnie wynoszących od 0,58 do 1,27).