Umożliwienie pacjentom i pracownikom medycznym dostępu do informacji o skuteczności oraz jakości diagnostyki i leczenia onkologicznego w poszczególnych ośrodkach to jeden z celów zapisanych w harmonogramie wdrażania Narodowej Strategii Onkologicznej na 2021 r.
Projekt uchwały w tej sprawie został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2019 r. o Narodowej Strategii Onkologicznej (Dz.U. poz. 969), jest ona realizowana zgodnie z harmonogramem przedstawianym Radzie Ministrów corocznie, nie później niż do 30 września poprzedniego roku i przyjmowanym, w drodze uchwały.
Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030, przyjęta przez rząd na początku tego roku, jest rozpisana na działania w podziale na lata. Wpisano do niej również efekty, które mają zostać osiągnięte. Przy każdej części jest szacowana potrzebna wysokość finansowania. Duży nacisk kładzie się w niej na profilaktykę. Zakłada m.in. wprowadzenie części badań profilaktycznych do medycyny pracy, a także bezpłatnych szczepień przeciwko HPV. Dostęp do leczenia ma poprawić lepsza organizacja, dlatego jednym z zaleceń jest kontynuowanie tworzenia sieci szpitali onkologicznych (część jest obecnie w trakcie pilotażu), ma być też wprowadzona koordynacja działań różnych instytucji publicznych dotyczących zwalczania chorób nowotworowych. Strategia duży nacisk kładzie również na inwestycje w naukę. Jednym z jej najważniejszych celów jest poprawa statystyk przeżywalności chorych onkologicznie.
Harmonogram na przyszły rok obejmuje zadania, których realizacja już się rozpoczęła, oraz te, które dopiero rozpoczną się w 2021 r. Przewidziano w niej, że prowadzone będą m.in. prace nad nowelizacją standardów kształcenia na studiach lekarskich w sposób gwarantujący zdobycie umiejętności związanych z profilaktyką onkologiczną i wczesnym wykrywaniem nowotworów złośliwych oraz opieką nad osobami w trakcie i po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym. Wypracowane mają zostać zasady gromadzenia i analizy danych dotyczących skuteczności innowacyjnych terapii stosowanych w Polsce.
W 2021 r. rozpoczną się również prace nad uruchomieniem Narodowego Portalu Onkologicznego oraz udostępnieniem informacji o sposobie, miejscu, skuteczności diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz oceny jakości leczenia w poszczególnych nowotworach u świadczeniodawców.
Nadal będą realizowane inwestycje infrastrukturalne oraz modernizacja istniejących placówek medycznych, a także inwestycje w urządzenia służące do diagnostyki i leczenia nowotworów.
Etap legislacyjny
Projekt uchwały wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów