Zmiany dotyczące minimalnej liczby pielęgniarek zatrudnionych w szpitalach psychiatrycznych i na oddziałach dziennych przewiduje projekt nowelizujący rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. poz. 1285 ze zm.).
Złagodzenia norm zatrudnienia domagali się od dłuższego czasu szefowie placówek oraz samorządowcy, alarmując, że są one niemożliwe do spełnienia. Wicemarszałek województwa opolskiego Roman Kolek, który był jednym z orędowników zmian, przekonywał, że normy spowodują likwidację wielu miejsc na oddziałach szpitalnych. Taki był skutek wprowadzenia ich na oddziałach szpitali ogólnych – redukcja liczby łóżek. Norm broniło środowisko pielęgniarskie, powołując się m.in. na względy bezpieczeństwa.
3292 podmioty realizują świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
1 460 846 pacjentów korzysta z opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, w tym z opieki dziennej – 24 660 osób, a stacjonarnej – 174 100 osób
W projekcie zmieniono tylko niektóre wymogi dotyczące liczby etatów w przeliczeniu na łóżko, a także pewne wymagania w sprawie dodatkowych kwalifikacji zawodowych pielęgniarek. Autorzy projektu zapewniają przy tym, że zmiany pozwolą świadczeniodawcom na „racjonalne zarządzanie zasobami ludzkimi oraz prawidłowe zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i pielęgniarek”.
I tak – przykładowo – w zakresie świadczeń dziennych psychiatrycznych dla dorosłych określono normę jednego etatu pielęgniarki na 30 łóżek; w zakresie świadczeń dziennych psychiatrycznych geriatrycznych – jeden etat na 24 łóżek; dla dziennego leczenia zaburzeń nerwicowych – ćwierć etatu na 30 łóżek, podobnie w przypadku dziennego leczenia uzależnień, terapii uzależnienia od alkoholu, substancji psychoaktywnych.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji