Pracownicy ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej zostali zwolnieni z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy. Chodzi przede wszystkim o osoby zatrudnione w sąsiednim kraju.
Przypomnijmy, że rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 792) zniesiono kwarantannę dla osób przekraczających granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych – z wyłączeniem tych wykonujących zawody medyczne. Oburzyło to środowisko lekarskie, które uznało ten przepis za dyskryminujący, a tłumaczenia resortu, że przemieszczanie się personelu medycznego między placówkami powoduje roznoszenie zakażeń – za podsycające niechęć wobec medyków.
Po dwóch tygodniach – „po przeprowadzeniu analizy stanu epidemicznego” – z tego wymogu zrezygnowano. Zgodnie z rozporządzeniem z 16 maja 2020 r. (Dz.U. poz. 878) osoby wykonujące zawód medyczny i pracujące w placówkach pomocy społecznej są zwolnione z kwarantanny przy przekraczaniu granicy w związku z czynnościami zawodowymi.
Rozporządzenie wprowadza także możliwość udostępnienia przez Narodowy Fundusz Zdrowia placówce podstawowej opieki zdrowotnej danych osób podlegających izolacji w warunkach domowych. Dotychczas NFZ przekazywał jedynie informacje o osobach objętych kwarantanną. Uznano jednak, że świadczeniodawcy powinni być również informowani o pacjentach poddanych izolacji w związku np. z bezobjawowym lub lekkim przebiegiem COVID-19.
Informacje te mają być udostępnione tak, aby cały zespół pracowników medycznych obejmujących opieką daną populację mógł mieć do nich dostęp. Danych tych do systemu teleinformatycznego nie wprowadza jednak minister zdrowia ani Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ale głównie stacje sanitarno-epidemiologiczne oraz państwowi inspektorzy sanitarni (jako zlecający badania i wydający decyzje o kwarantannie), a także Straż Graniczna, i to oni powinni je poprawiać lub uzupełniać, jeżeli np. nastąpi konieczność zmiany już w trakcie kwarantanny czy izolacji.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie weszło w życie 16 maja