W czwartek wieczorem w Sejmie odrzucona została poprawka Senatu do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej wydłużająca bezpłatny dostęp do leków z listy leków refundowanych przysługujący kobietom w ciąży, również na okres połogu, czyli o dodatkowe 8 tygodni.

Za odrzuceniem poprawki głosowało 239 posłów, za jej przyjęciem 212, wstrzymało się 4.

Zgodnie z nowelizacją m.in. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych darmowe leki przysługiwać będą kobietom w ciąży, czyli od momentu jej stwierdzenia do upływu 15 dni po planowej dacie porodu wskazanej w zaświadczeniu wystawionym przez lekarza lub położną.

Z bezpłatnych leków skorzystać będą mogły również przyszłe matki, które nie są ubezpieczone. Natomiast Sejm nie poszerzył tego uprawnienia o okres połogu, czyli o dodatkowe 8 tygodni, tak jak zaproponował to w swojej uchwale Senat.

Ponadto według zapisów znowelizowanej ustawy wykaz bezpłatnych leków przygotuje Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ogłoszony zostanie on najpóźniej w cztery miesiące od wejścia w życie ustawy, czyli licząc od 1 lipca 2020 roku. Jak zaznaczał w czasie prac legislacyjnych nad nowelizacją wiceszef resortu zdrowia, Maciej Miłkowski wykaz może być podany do publicznej wiadomości wraz z wrześniową listą leków refundowanych, choć bardziej realnym terminem jest listopad, gdy ogłoszona będzie następna lista refundacyjna.

Leki kobietom w ciąży będą mogli przepisywać wszyscy lekarze oraz położne. Będą oni musieli weryfikować ilość oraz rodzaj przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych pod względem bezpieczeństwa oraz konieczności ich stosowania, biorąc pod uwagę recepty wystawione oraz zrealizowane już od 1 lipca 2020 roku jeszcze przed tym, gdy system informacji ochrony zdrowia osiągnie pełną funkcjonalność. Najpóźniej ma to nastąpić 31 grudnia 2021 roku. Ujednolicenia tych dwóch terminów chciał Senat. Poprawka to zakładająca (czwarta) zgłoszona przez Senat nie uzyskała jednak poparcia Sejmu.

Program Ciąża Plus będzie finansowany z budżetu państwa. W tym roku ma kosztować 11 mln zł, w 2021 r. – 24,2 mln zł, potem co roku wzrastać o 10 proc., by ostatecznie w 2029 roku osiągnąć kwotę 51,2 mln zł.

Regulacja nakłada na ministra zdrowia obowiązek ograniczania liczby darmowych leków w przypadku przekroczenia założonego limitu wydatków na dany rok.

Teraz nowelizacja trafi do prezydenta.