Przekazywanie informacji zdrowotnych ubezpieczycielom bez pisemnej zgody pacjenta, a jedynie na podstawie informacji o tym, że ją wyraził, istotnie osłabia tajemnicę zawodową – ocenia Naczelna Rada Lekarska.
Odnosi się do projektu nowelizacji rozporządzenia 13 października 2016 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (Dz.U. poz. 1754). Jest on związany z przepisami RODO.
Jak wyjaśniono w uzasadnieniu projektu, RODO explicite wskazuje na konieczność uzyskania wyraźnej zgody na przetwarzanie danych. W określonych sytuacjach może mieć ona bardziej praktyczne zastosowanie niż pisemna zgoda, która bywa udzielana bez wyraźnej świadomości. Ponadto zgoda udzielona na podstawie RODO musi być przejrzysta i precyzyjnie sformułowana, co jest dodatkowym elementem, uzasadniającym jej wystarczający charakter. Z uwagi na to obowiązek uzyskania pisemnej zgody, o którym mowa w ustawie z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 381, ze zm.), zastąpiono obowiązkiem uzyskania zgody, rozumianej w kontekście RODO jako zgody wyraźnej (bez wskazywania jej formy).
W związku z tym w projekcie rozporządzenia zaproponowano, aby do wystąpienia zakładu ubezpieczeń o informacje o stanie zdrowia ubezpieczonego dołączać informację o wyrażeniu przez niego zgody na uzyskanie tych informacji, zamiast kopii pisemnej zgody – jak jest w obowiązującym rozporządzeniu. Analogicznie ma być w przypadku wystąpienia zakładu ubezpieczeń do NFZ.
Propozycje te krytycznie ocenia NRL. Jej zdaniem obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej co do informacji związanych z leczeniem jest jednym z fundamentów, na których bazuje wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty. – Istnienie etycznego i prawnego obowiązku w tym zakresie buduje zaufanie niezbędne w procesie leczniczym pomiędzy lekarzem a pacjentem – podkreśla samorząd.
I dodaje, że stanowczo się sprzeciwia „ciągłemu osłabianiu tajemnicy lekarskiej”.
Przypomnijmy, niedawno NRL wskazywała na takie zagrożenie w związku z obowiązkiem szczegółowego opisywania na paragonie fiskalnym usług wykonanych w ramach prowadzonej praktyki lekarskiej.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia po konsultacjach