Niedostosowanie placówek medycznych do zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów oraz potrzeba ujednolicenia sposobu gromadzenia, przetwarzania i interpretowania informacji o kosztach świadczeń to główne powody uchylania obowiązującego rozporządzenia w tej sprawie.
Wczoraj resort zdrowia opublikował projekt, który ma uchylić rozporządzenie z 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz.U. poz. 1126). Efektem będzie zapewnienie świadczeniodawcom czasu potrzebnego na przygotowanie się – w szczególności na dostosowanie systemów informatycznych oraz wdrożenie nowych rozwiązań w tym zakresie. Jego projekt ma być przekazany do konsultacji publicznych na początku II kwartału br.
Standard rachunku kosztów określa sposób identyfikacji i gromadzenia faktycznie poniesionych kosztów w systemie finansowo-księgowym oraz sposób kalkulacji kosztu świadczenia opieki zdrowotnej w module kontrolingowym.
1 stycznia 2020 r. wszedł w życie art. 31lc ust. 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w brzmieniu nadanym nowelą z 22 lipca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1138 ze zm.), zgodnie z którym do stosowania standardu rachunku kosztów zobowiązane mają być wszystkie podmioty, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń (z kilkoma wyjątkami).
Projekt uchylający rozporządzenie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom świadczeniodawców, których standard dotyczy. Uchylane przepisy okazały się bowiem trudne do implementacji pomimo czterech lat na ich wdrożenie.
Zgłaszane przez placówki uwagi dotyczyły m.in. zbyt ogólnych definicji w rozporządzeniu, a także zasadności kalkulacji kosztów świadczeń według wartości planowanych, które są trudne do wyznaczenia, np. z uwagi na nieprzewidywalność stanu zdrowia pacjentów i przebiegu leczenia, inflację czy też dynamikę zmian legislacyjno-organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia.
Etap legislacyjny
Projekt przekazany do konsultacji