Poprawa warunków pracy pielęgniarek i położnych, zwiększenie liczby studentów kształcących się w tym kierunku, wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej zawodu wspomagającego pracę w bezpośredniej opiece nad pacjentem – to niektóre z celów dokumentu „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”.
Uchwałę w tej sprawie przyjął wczoraj rząd.
Dokument ten jest kontynuacją opracowanej w 2017 r. „Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”, przygotowanej przez powołany przez ministra zdrowia zespół i przyjętej jako dokument ministerialny. Jednak w ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (NRPiP) oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP) należy wzmocnić jego rangę. Stąd w porozumieniu zawartym w lipcu zeszłego roku przez resort zdrowia oraz NIPiP i OZZPiP zobowiązano się do dostosowania strategii do bieżących potrzeb środowiska oraz przedłożenia jej Radzie Ministrów. W efekcie strategia przyjęła formę dokumentu „Polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce (z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w roku 2018)”.
Głównym jego celem jest zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych, powstrzymanie emigracji zarobkowej, zmotywowanie absolwentów do podejmowania pracy w zawodzie i zatrzymanie na rynku osób nabywających uprawnienia emerytalne. Dlatego też zobowiązano się w nim m.in. do określenia faktycznej liczby pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia, wraz z określeniem docelowych wskaźników na 1 tys. mieszkańców, wypracowania przepisów dotyczących liczby oraz kwalifikacji pielęgniarek i położnych w poszczególnych zakresach świadczeń, a także mechanizmów motywujących placówki lecznicze posiadające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia do określenia minimalnych norm zatrudniania (na razie obowiązują one tylko w szpitalach).
Środki na realizację planowanych działań będą pochodzić z budżetu państwa, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w 2019 r.), Funduszu Pracy (w 2020 r.), innych jednostek sektora finansów publicznych oraz z budżetu Unii Europejskiej.