Możliwość zwiększenia liczebności komisji przy przeprowadzaniu państwowego egzaminu w wybranych dziedzinach pielęgniarstwa przewiduje nowe rozporządzenie resortu zdrowia. W najbliższej sesji przystąpi do niego ok. 2 tys. osób – stąd konieczność zmiany przepisów.
Obecne zasady przewidują, że komisja egzaminacyjna liczy maksymalnie 16 osób – jeśli liczba przystępujących do egzaminu przekracza 750 osób. Jednak zwiększone zainteresowanie uzyskaniem tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa powoduje, że zdających jest coraz więcej. W najbliższej, jesiennej sesji będzie ich ok. 2 tys. I choć przepisy pozwalają na zorganizowanie egzaminu w kilku pomieszczeniach, bez zwiększenia liczebności komisji nie da się zapewnić odpowiedniego nadzoru nad przebiegiem egzaminu.
W projekcie nowelizacji rozporządzenia z 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761) zaproponowano, by minister zdrowia mógł – na wniosek dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych – zwiększyć skład komisji o maksymalnie pięć osób (dotychczas mógł w takiej sytuacji zwiększyć komisję tylko o jedną osobę). To powinno rozwiązać problemy związane z przeprowadzaniem egzaminu.
Nowela ma też zmienić wzór dyplomu, dzięki czemu będzie zawierał bardziej precyzyjne informacje.
Specjalizacji pielęgniarskich jest mniej niż lekarskich, ale pielęgniarki, podobnie jak lekarze, mogą specjalizować się w takich dziedzinach jak anestezjologia i intensywna terapia, opieka paliatywna, pediatria, geriatria, neurologia itd. Specjalizacje stricte pielęgniarskie to np. pielęgniarstwo operacyjne, środowiska nauczania i wychowania czy promocja zdrowia i edukacja zdrowotna. Położne mogą robić specjalizację m.in. z pielęgniarstwa ginekologicznego. Wśród specjalizacji pielęgniarskich również są dziedziny priorytetowe, dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W tym roku należą do nich np. pielęgniarstwo chirurgiczne, pediatryczne, internistyczne, rodzinne, neonatologiczne, opieki długoterminowej, opieki paliatywnej, ochrona zdrowia pracujących.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji