Wprowadzenie kodów, które umożliwią elektroniczną weryfikację świadczeń realizowanych przez lekarzy, pielęgniarki i fizjoterapeutów w ramach opieki długoterminowej, przewiduje projekt nowego zarządzenia NFZ. Dzięki temu płatnik będzie mógł sprawdzić, czy pacjentowi zapewniono odpowiednią liczbę porad lub wizyt.
Chodzi o skierowany do konsultacji projekt nowelizacji zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.
Rozporządzenie ministra zdrowia z 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1658) określa warunki ich realizacji, w tym liczbę wizyt lub porad personelu medycznego. Wprowadzenie kodów dla porad lekarza oraz wizyt pielęgniarki i fizjoterapeuty ułatwi Funduszowi monitorowanie realizacji umów.
Projektowane zarządzenie zmienia również definicję świadczenia wykonywanego w warunkach domowych. Ma to być „świadczenie gwarantowane, udzielane w miejscu zamieszkania lub czasowego pobytu świadczeniobiorcy, w tym także w domach pomocy społecznej z wyłączeniem podmiotów udzielających świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych”. Obecnie w zarządzeniu mowa jest o wyłączeniu „pobytu w stacjonarnych podmiotach wykonujących działalność leczniczą”.
Zarządzenie ma wejść w życie 1 lipca br.