Reumatyzm, nadciśnienie, osteoporoza, stany zapalne mięśni i stawów – to niektóre ze schorzeń, które będą mogły być leczone w gminie Kazimierza Wielka starającej się o uznanie za obszar uzdrowiskowy. Minister zdrowia wydał już decyzję stwierdzającą możliwość prowadzenia lecznictwa na tym obszarze. To oznacza, że po przeprowadzeniu odpowiednich inwestycji gmina będzie mogła wystąpić o przyznanie statusu uzdrowiska.
Resort zdrowia skierował do konsultacji projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej miastu Kazimierza Wielka oraz sołectwom: Cudzynowice, Donosy i Słonowice położonym na obszarze gminy Kazimierza Wielka.
45 uzdrowisk jest w Polsce
6 miejscowości ma status obszaru ochrony uzdrowiskowej
Reklama
Tereny te spełniają warunki określone w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1056, zwanej uzdrowiskową). To oznacza, że występujące na tych terenach warunki środowiskowe, naturalne surowce oraz klimat umożliwiają – po wybudowaniu zakładów leczniczych – prowadzenie lecznictwa uzdrowiskowego.
Gmina planuje budowę trzech zespołów sanatoryjnych, m.in. obiektu zabiegowo-leczniczo-rehabilitacyjnego, wyposażonego w część balneologiczną, komory inhalacyjne i inne urządzenia lecznicze i rehabilitacyjne, a także bazę zabiegową związaną z wodami leczniczymi termalnymi. Powstać ma także park uzdrowiskowy z muszlą koncertową, w sąsiedztwie zbiornika wodnego.
Projekt rozporządzenia ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. To oznacza, że na tych terenach z jednej strony powstaną nowe możliwości inwestycyjne, ale z drugiej – wszelka prowadzona działalność gospodarcza podlegać będzie ograniczeniom wynikającym z ustawy uzdrowiskowej. Przykładowo zakazana będzie budowa zakładów przemysłowych, obiektów handlowych o powierzchni większej niż 400 m kw., obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, takich jak warsztaty samochodowe, wędzarnie, garbarnie.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach