Pobieranie przez Państwową Inspekcję Sanitarną próbek papierosów do badań w miejscu ich produkcji przewiduje projekt noweli tzw. ustawy antytytoniowej, którym we wtorek zajmie się rząd. Projekt reguluje również sprawę kar za sprzedaż wyrobów tytoniowych i e-papierosów wbrew decyzji inspektora.

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych dostosowuje przepisy do decyzji wykonawczych Komisji UE i tzw. dyrektywy tytoniowej.

W projekcie doprecyzowano kompetencje inspektora ds. substancji chemicznych w zakresie analizy dokumentacji przedkładanej przez producentów i importerów wyrobów tytoniowych i e-papierosów. Inspektor będzie mógł wydać decyzję wskazującą, że dokumentacja wyrobu tytoniowego zawiera dane świadczące o jego niezgodności z przepisami. Będzie mógł także wszcząć postępowanie. "Zakończenie postępowania będzie następowało w drodze decyzji, co w sposób wystarczający zabezpieczy interesy przedsiębiorców, zapewniając im aktywny udział w postępowaniu" - czytamy w uzasadnieniu.

Za sprzedaż lub wprowadzenie do obrotu wyrobów tytoniowych, e-papierosów albo pojemników zapasowych wbrew decyzji inspektora przewidziano sankcje - do 200 tys. zł grzywny, ograniczenie wolności lub obie te kary łącznie.

W projekcie określono również zakres informacji, które - zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej - nie są uznane za tajemnicę handlową lub za inne informacje poufne. Projekt przewiduje, że dane, które mogłyby ujawniać składniki stosowane w małych ilościach, powinny być traktowane jako poufne.

"Możliwość publikacji niektórych danych uzyskanych przez Inspektora od producentów i importerów wynika z potrzeby zapewnienia jak największej przejrzystości informacji o wyrobach dla ogółu społeczeństwa oraz dostępu do wiedzy na temat negatywnych skutków używania wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. Uzasadnione oczekiwanie przez konsumentów dostępu do odpowiednich informacji dotyczących zawartości wyrobów, których zamierzają używać, należy wyważyć względem interesów producentów i importerów polegających na ochronie receptur ich wyrobów" - napisano w uzasadnieniu.

Zmiany dotyczą także sposobu pobierania próbek papierosów - zgodnie z propozycją będą je mogły pobierać organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Obecnie w miejscu produkcji próbki pobierają sami producenci i następnie wysyłają je do laboratorium Oddziału Laboratoryjnego ds. Krajowej Kontroli Substancji Szkodliwych w Wyrobach Tytoniowych przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. To w tym laboratorium próbki są analizowane, a wyniki badań przesyłane inspektorowi (za nieprzekazanie i nieumożliwienie pobrania próbek papierosów przewidziano administracyjną karę od 1 tys. do 100 tys. zł).

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia nowe przepisy nie wpłyną znacząco na rynek pracy. W przemyśle tytoniowym jest zatrudnionych ponad 60 tys. osób (plantatorzy i pracownicy produkcji i przetwórstwa), kolejne 400 tys. pracuje w ponad 100 tys. punktów detalicznych i hurtowniach zajmujących się obrotem wyrobami tytoniowymi.

W Polsce produkuje się rocznie około 150 mld papierosów i 35 tys. ton tytoniu; dwie trzecie papierosów trafia na rynki zagraniczne. Branża tytoniowa dostarcza budżetowi około 23 mld zł rocznie (akcyza i VAT).

mchom/ wus/