Od 22,90 zł do 32,38 zł wynosi wynagrodzenie za godzinę pracy biegłego z zakresu medycyny. Zdaniem samorządu lekarskiego, aby zachęcić specjalistów do wydawania opinii na zlecenie wymiaru sprawiedliwości, konieczna jest zmiana zasad płacenia im za takie usługi.
Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do ministra sprawiedliwości o nowelizację przepisów – zarówno dotyczących wynagradzania, jak i odpowiedzialności biegłych. Obecnie lekarzy, którzy wyrażają gotowość do wydawania opinii na rzecz organów wymiaru sprawiedliwości jest zbyt mało. A niewielka liczba biegłych powoduje, że terminy oczekiwania na wydanie opinii są bardzo długie, tym samym przedłuża się całe postępowanie.
W ocenie samorządu sytuacja nie poprawi się bez zmian w prawie – chodzi m.in. o uchylenie przepisów kodeksu karnego, które powodują u lekarzy obawę poniesienia nieadekwatnie surowej kary w związku z wykonywaniem zadań biegłego. To m.in. sankcje za nieumyślne przedstawienie fałszywej opinii. Zdaniem NRL przepis ten zniechęca wielu specjalistów do podejmowania obowiązków biegłego sądowego z uwagi na ryzyko osobistej odpowiedzialności za wydawane w dobrej wierze orzeczenia.
Kolejna kwestia to wynagrodzenie. Obecnie jest ono obliczane na podstawie współczynnika wynoszącego od 1,28 proc. do 1,81 proc. kwoty bazowej dla zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa. To oznacza, że tegoroczna stawka za godzinę pracy biegłego nie przekracza 32,38 zł – kilkakrotnie mniej niż specjalista może zarobić na dyżurze w szpitalu. Nie jest to też – według NRL – stawka adekwatna do wymiaru zadań i odpowiedzialności spoczywającej na biegłych. Nie pozwala sądom i prokuratorom na pozyskanie wysokiej klasy specjalistów do wydania opinii w sprawach z zakresu medycyny.
Reklama
Dlatego samorząd postuluje głęboką reformę. Proponuje, by płace biegłych z zakresu medycyny określić tak, jak – w opinii samorządu – powinny być ustalane wynagrodzenia medyków. A to oznacza wynagrodzenie zasadnicze dla lekarza specjalisty równe trzykrotności średniej krajowej. Na tej podstawie należałoby wyliczyć wysokość wynagrodzenia za godzinę pracy biegłego.
Samorząd proponuje również wprowadzenie negocjacyjnego systemu ustalania stawek. Lekarz powołany do sporządzenia opinii w postępowaniu cywilnym lub karnym powinien mieć możliwość uzgodnienia z góry z organem procesowym ryczałtowej stawki wynagrodzenia – przy uwzględnieniu przewidywanego nakładu pracy, stopnia skomplikowania materii, której opinia dotyczy, oraz wagi sprawy. Nie zawsze bowiem wynagrodzenie liczone według stawki godzinowej zapewnia prawidłową wycenę wysiłku i wiedzy biegłego – przekonuje NRL.
Stawka za godzinę pracy biegłego nie przekracza 32,38 zł. To kilkakrotnie mniej niż za dyżur