Około 5 tys. pacjentów rocznie zostanie objętych pilotażowym programem kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca. Ma on opracować i przetestować ścieżkę chorego – od podstawowej opieki zdrowotnej do poszpitalnej rehabilitacji.
Zasady pilotażu określa projekt rozporządzenia ministra zdrowia, skierowany właśnie do konsultacji.
Mają w nim uczestniczyć placówki realizujące świadczenia opieki zdrowotnej w kilku zakresach: podstawowa opieka zdrowotna (POZ), ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS), leczenie szpitalne oraz rehabilitacja lecznicza. Opieka na poziomie POZ i AOS realizowana będzie w oparciu o indywidulany program opieki medycznej, dostosowany do sytuacji pacjenta. W razie potrzeby pacjent kierowany będzie do szpitala o odpowiednim stopniu wyspecjalizowania. Celem jednak jest zapewnienie opieki na poziomie ambulatoryjnym, gdyż – jak zwracają uwagę autorzy projektu – wskaźniki hospitalizacji świadczeniobiorców z niewydolnością serca w naszym kraju należą do najwyższych w Europie (dwukrotnie wyższy niż w krajach OECD i pięciokrotnie wyższy niż w Wielkiej Brytanii). Blisko jedna czwarta wraca do szpitala w ciągu 3 miesięcy od wypisu; po 6 miesiącach odsetek ten sięga 50 proc., a po roku blisko 70 proc.
Etap legislacyjny
projekt w konsultacjach