Pozytywnie funkcjonowanie służby zdrowia w Polsce ocenia 30 proc. ankietowanych, a 66 proc. negatywnie - wynika z sondażu CBOS. W ciągu dwóch lat przybyło zadowolonych z opieki zdrowotnej.

Z badania wynika, że dwie trzecie badanych (66 proc.) negatywnie ocenia funkcjonowanie służby zdrowia w Polsce, w tym 27 proc. – zdecydowanie negatywnie. Pozytywnie służbę zdrowia ocenia trzech na dziesięciu ankietowanych (30 proc.), jedynie nieliczni nie mają wyrobionego zdania na ten temat (4 proc.).

W ostatnich dwóch latach przybyło zadowolonych z funkcjonowania opieki zdrowotnej (o 7 punktów procentowych), a ubyło niezadowolonych (o 8 punktów). "Zaznaczyć jednak należy, że dwa lata temu odnotowaliśmy pogorszenie ocen (zadowolonych było 28 proc., niezadowolonych – 68 proc.), a tegoroczne wyniki są zbliżone do zarejestrowanych cztery lata temu" - informują autorzy badania.

Niezadowolone z systemu opieki zdrowotnej są najczęściej osoby między 25. a 34. rokiem życia, absolwenci wyższych uczelni, ankietowani z gospodarstw domowych o dochodach na osobę 2500 zł i więcej oraz mieszkańcy miast od 20 tys. do 500 tys. osób. Krytyczne oceny często formułują także osoby pracujące na własny rachunek, kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem oraz pracownicy administracyjno-biurowi.

Zadowolenie z opieki zdrowotnej częściej niż pozostali wyrażają natomiast starsi respondenci. Krytycyzm w postrzeganiu opieki zdrowotnej spada po 55. roku życia, a najbardziej zadowoleni są ankietowani po 65. roku życia (45 proc. zadowolonych). Częściej niż inni pozytywnie na temat opieki zdrowotnej wypowiadają się również mieszkańcy wsi, respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym, rolnicy i renciści. "Zaznaczyć jednak należy, że nawet w tych grupach więcej jest niezadowolonych niż zadowolonych" - dodają autorzy badania.

Najlepiej funkcjonowanie służby zdrowia oceniają badani, którzy w ostatnim półroczu leczyli się wyłącznie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (choć i w tej grupie przeważają oceny negatywne), a najbardziej krytycznie ci, którzy leczyli się wyłącznie poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Zdecydowana większość ankietowanych docenia kompetencję lekarzy (70 proc.). Wielu także uważa, że angażują się oni w swoją pracę i zależy im, żeby pomóc pacjentom (65 proc.). Badani pozytywnie oceniają również dostępność usług lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (68 proc.). Ponad połowa badanych jest zdania, że w opiece zdrowotnej wykorzystuje się nowoczesną aparaturę medyczną (59 proc.) i nowoczesne rozwiązania (56 proc.). Ankietowani w większości są zdania, że nawet w nocy można liczyć na natychmiastową pomoc lekarską (58 proc.).

Również większość uważa, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej właściwie rozpoznają problemy pacjentów i podejmują trafne decyzje co do dalszego postępowania (57 proc.). Badani dobrze oceniają nastawienie do pacjentów, twierdząc, że są oni traktowani z życzliwością i troską (57 proc.). Są także zadowoleni z jakości informacji o możliwości uzyskania porad medycznych (57 proc.).

Co drugi badany ma jednak zastrzeżenia co do szybkiej i sprawnej obsługi pacjentów przez administrację placówek (49 proc.), co do równego traktowania pacjentów (49 proc.) i co do lokalizacji placówek, w których oferowane są świadczenia (52 proc.). Ponad połowa ankietowanych uważa też, że trudno umówić się na wizytę na dogodną godzinę (58 proc.) i nie zgadza się ze stwierdzeniem, że leczenie jest bezpłatne (61 proc.). Zdecydowana większość wyraża niezadowolenie z powodu długiego oczekiwania na badania diagnostyczne (66 proc.), niewystarczającej liczby personelu medycznego w szpitalach (70 proc.) i trudności w dostępie do specjalistów (83 proc.).

Połowa badanych (49 proc.) uważa, że problemy z dostępnością i jakością świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego wynikają po części ze zbyt małych nakładów na służbę zdrowia, a po części z tego, że pieniądze, które się na ten cel przeznacza, są źle wykorzystywane. Co czwarty ankietowany (24 proc.) jest zdania, że problemy te wynikają przede wszystkim z niewłaściwego wykorzystania tych funduszy, a co szósty (16 proc.) wiąże je głównie ze zbyt małymi nakładami na służbę zdrowia.

Z bardziej szczegółowych analiz wynika, że spośród różnych aspektów funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w największym stopniu na niezadowolenie przekłada się zbyt mała dostępność usług lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) 7–14 czerwca 2018 roku na liczącej 989 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.