Nie skrócimy kolejek do specjalistów, lepiej płacąc za pierwszorazowe wizyty. Takie procedury powinny być odrębnie kontraktowane – przekonuje Polska Federacja Szpitali w opinii do projektu zarządzenia NFZ.
Chodzi o projekt zmieniający zarządzenie nr 22/2018/DSOZ prezesa NFZ z 14 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS).
Przewiduje ono m.in. wprowadzenie współczynnika korygującego w wysokości 1,4 przy rozliczaniu porad pierwszorazowych wykonywanych w poradniach specjalistycznych następujących specjalności: alergologia, endokrynologia, kardiologia i neurologia (w których są najdłuższe kolejki). Ma to zwiększyć liczbę chorych szybko przyjmowanych i diagnozowanych w trybie ambulatoryjnym, a tym samym skrócić czas oczekiwania na poradę. Zarządzenie ma także wprowadzić współczynniki korygujące 1,5 oraz 1,2 dla świadczeń AOS na rzecz dzieci. Zmiana ma premiować placówki, które leczą najmłodszych pacjentów kompleksowo i na najwyższym poziomie. Pozwoli także na zmotywowanie lekarzy do przeprowadzania diagnostyki i terapii w jak najszerszym zakresie w trybie ambulatoryjnym zamiast w szpitalu, co znacznie zmniejsza stres u dziecka.
W projekcie zwiększono również wyceny niektórych świadczeń okulistycznych, jeśli będą zrealizowane w AOS, a nie w trybie stacjonarnym.
PFSz pozytywnie ocenia zaproponowane zmiany, jednak wskazuje przy tym, że nie są one wystarczające. Zdaniem szefów szpitali należy zmodyfikować koszyk świadczeń gwarantowanych i w konsekwencji odrębnie zakontraktować pacjentów pierwszorazowych przyjmowanych i diagnozowanych w trybie ambulatoryjnym.
– W przeciwnym razie aktualna sytuacja, tj. blokowania wizyt przez pacjentów leczonych przewlekle, kierowanych na kolejne terminy wizyt kontrolnych u specjalistów – nie ulegnie poprawie, przez co kolejki do specjalistów zamiast zmniejszać się, będą rosnąć – przewiduje PFSz.
Zwraca też uwagę, że lekarze specjaliści nie mają żadnych możliwości, by zapisać pacjenta pierwszorazowego na wizytę przed blokującymi kolejkę pacjentami skierowanymi na wizyty kontrolne. Podkreśla, że działania te nie przyniosą w pełni zamierzonego efektu, dopóki nie wprowadzi się mechanizmów umożliwiających lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej weryfikacji zasadności ponownego kierowania pacjentów do AOS.
Zdaniem PFSz każde skierowanie od lekarza POZ do lekarza specjalisty w AOS powinno być uzasadnione w dokumentacji medycznej i potem weryfikowane.
Etap legislacyjny
Projekt zarządzenia po konsultacjach