Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w połowie maja; wpłynęły trzy oferty. Największą ilość punktów w postępowaniu konkursowym uzyskali: Andrzej Jacyna oraz Zbigniew Orzeł.

Przepisy stanowią, że nabór na stanowisko przeprowadza zespół, powołany przez ministra zdrowia. Zespół wyłania nie więcej niż trzech kandydatów, których przedstawia ministrowi. Minister powołuje prezesa NFZ spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu.