Stopień natężenia cierpienia będzie mierzony przy pomocy specjalnej karty, w której należy określić siłę dolegliwości oraz ich umiejscowienie.Projekt rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu, które wprowadzi takie narzędzie dla lekarzy, skierowano wczoraj do konsultacji.
Opracowanie Karty Oceny Nasilenia Bólu resort zdrowia zapowiedział już w zeszłym roku. Z niecierpliwością czekali na nią pacjenci, którzy na mocy zeszłorocznej nowelizacji ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.) zyskali prawo do leczenia bólu (wcześniej przepisy gwarantowały to jedynie chorym w stanie terminalnym). Wciąż jednak brakowało narzędzi do określania standardów tego leczenia. Ma je wprowadzić nowe rozporządzenie.
Zaproponowane w projekcie regulacje zostały opracowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Badania Bólu. Rozporządzenie zawiera wzór karty, która będzie uwzględniała m.in. informacje o nasileniu bólu, jego charakterze, lokalizacji, wpływie na jakość życia, lekach i ich skuteczności oraz skutkach ubocznych.
Projekt zakłada, że leczenie powinno odbywać się na wszystkich poziomach opieki zdrowotnej, również w POZ. Może to zminimalizować liczbę powikłań związanych z niewłaściwym leczeniem bólu. Dopiero po wyczerpaniu możliwości diagnostycznych i leczniczych pacjenta w ramach podstawowej opieki zdrowotnej lub w przypadku związanych z tym trudności wdrażane ma być leczenie w warunkach ambulatoryjnych oraz stacjonarnych i całodobowych.
Projekt określa schemat postępowania z pacjentem. Do oceny bólu będą stosowane badanie podmiotowe (wywiad) i przedmiotowe, skale oceny oraz badania pomocnicze. Skuteczność leczenia i postępowania mającego na celu jego uśmierzanie ma być monitorowana.
W przypadku pacjentów przebywających w całodobowych placówkach leczniczych pomiar natężenia bólu będzie odbywał się co najmniej trzy razy na dobę. Monitorowanie jego natężenia może prowadzić zarówno lekarz, jak i pielęgniarka czy położna.
Ocena nasilenia bólu oraz łagodzenie go mają mieć miejsce również w trakcie czynności ratunkowych – do czasu przekazania pacjenta szpitalowi.
Podmioty leczące ból będą musiały dostosować się do standardów w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia. Zdaniem autorów projektu jest to termin wystarczający, ponieważ wiele placówek już stosuje opisane w nim wymagania.
Szacuje się, że z powodu bólu przewlekłego cierpi 27 proc. dorosłych Polaków, a w odniesieniu do osób powyżej 65. roku życia – 55 proc. Statystycznie częściej występuje on u pacjentów z chorobami układu krążenia i układu oddechowego.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji