Salowe, rejestratorki, sekretarki medyczne i sanitariusze zostaną objęci przepisami o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Tak wynika z projektu, który przekazano do zaopiniowania parterom społecznym.Rozszerzenie zakresu podmiotowego ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. poz. 1473) to najważniejsza zaproponowana w niej zmiana. Obecnie dołączona jest do niej tabela ze współczynnikami, od których zależą minimalne płace poszczególnych grup zawodowych. Znalazły się w niej zawody medyczne – od lekarzy specjalistów po fizjoterapeutów lub innych pracowników z wykształceniem średnim. W tabeli nie ma jednak mowy o personelu pomocniczym ani pracownikach niewykonujących zawodu medycznego. Ustawa stanowi, że również zasady podwyższania ich wynagrodzeń powinny zostać określone – w porozumieniu albo zarządzeniu, jednak w praktyce zależy to od dobrej woli pracodawców.
W propozycji, którą resort zdrowia skierował do partnerów społecznych, wykaz rozszerzono o „pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne”. – To bardzo szeroka grupa obejmująca m.in. salowe, sanitariuszy, statystyków medycznych, rejestratorki, sekretarki medyczne, dyspozytorów – mówi Urszula Michalska z OPZZ, zasiadająca w zespole problemowym ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego, który pracuje nad zmianami w ustawie. Oznacza to, że przepisami o minimalnym wynagrodzeniu objęci będą wszyscy, którzy pracują na oddziale szpitalnym, od najniższego personelu po lekarzy. W dalszym ciągu nie są jednak uwzględnieni pracownicy administracyjni, gospodarczy, techniczni.
– Zaproponowano dla nich wskaźnik 0,53. Moim zdaniem to żart, bo nie obejmuje to nawet minimalnego wynagrodzenia w tym roku, czyli 2100 zł – podkreśla Urszula Michalska. Jej zdaniem należało go ustalić przynajmniej na poziomie 0,6.
Zmiany dotyczą też pielęgniarek. Ustalono dla nich trzy wskaźniki, odrębne dla pielęgniarek lub położnych z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ze specjalizacją oraz dla tych bez specjalizacji. Po zmianach pielęgniarki z tytułem magistra ale bez specjalizacji będą objęte takim samym wskaźnikiem jak pielęgniarki bez wyższego wykształcenia, ale ze specjalizacją.
Jak dodaje Michalska, potrzebne są dalsze doprecyzowania, ponieważ pojawiają się niejasności interpretacyjne np. w przypadku pracowników inspekcji sanitarnej z wyższym wykształceniem. Część z nich ma specjalizację po wyższych studiach, część studia podyplomowe uznawane na danym stanowisku. – W ustawie pozostawiono dowolność w interpretacji. I w niektórych województwach te podyplomówki uznano za równe specjalizacji, w innych nie. I jest z tego powodu konflikt – wyjaśnia przedstawicielka OPZZ.
Kolejna istotna zmiana z perspektywy związkowców to wyznaczenie terminu, w którym pracodawca powinien wydać zarządzenie w sprawie podwyżek. Teraz w ustawie jest zapisane, że sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustalany jest w drodze porozumienia ze związkami zawodowymi, corocznie do 31 maja. Jeśli do niego nie dojdzie, podwyżki ustalane są w drodze zarządzenia. – Dotychczas nie było określone, w jakim terminie pracodawca ma je wydać. Zdarzały się już przypadki w 2016 r., że było ono wydawane po kilku miesiącach. OPZZ wnioskowało, by zapisać, że trzeba to zrobić do 15 czerwca – podkreśla Michalska.
Optymizmem nie napawa też partnerów społecznych to, że jako kwotę bazową do określania minimalnego wynagrodzenia pozostawiono 3900 zł.
Poświęcone tym propozycjom posiedzenie zespołu ds. usług publicznych zaplanowano na 20 lutego. Urszula Michalska zwraca uwagę, że dołączono do niego oświadczenie resortów finansów oraz rodziny, pracy i polityki społecznej, że nie zgłaszają sprzeciwu wobec tych propozycji.
– Wnioskowaliśmy o to, by dokumenty przedkładane RDS, miały przynajmniej wstępną akceptacją tych dwóch ministrów. Często zdarzało się, że pracowaliśmy nad czymś miesiącami, a MF mówiło, że się nie zgadza. To jest krok w dobrym kierunku – ocenia.